Maatregelen voor verbeteren verkeersveiligheid Maaslandlaan

De politie moet regelmatig naar de Maaslandlaan vanwege ongevallen

Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan Weert 2030, op 17 november 2021, heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college verzocht is om “maatregelen voor te bereiden die zorgen voor een grotere verkeersveiligheid op de Maaslandlaan en voor de uitvoering hiervan een voorstel aan de raad te doen.” Het betreft hier het wegvak tussen de rotonde Ringbaan-Oost en de Graafschap Hornelaan.

Om invulling te geven aan de motie is een quickscan naar de verkeersveiligheid op de Maaslandlaan uitgevoerd. Uit deze quickscan zijn een aantal, praktisch uitvoerbare, maatregelen gekomen die de verkeersveiligheid op de Maaslandlaan verbeteren. Samenvattend komt het neer op twee maatregelen: de aanleg van fietssuggestiestroken en het nemen van snelheidsremmende maatregelen.

Fietssuggestiestroken

Het gedeelte van de Maaslandlaan tussen de Ringbaan-Oost en Limburglaan is al voorzien van fietssuggestiestroken; het gedeelte tussen de Limburglaan en Graafschap Hornelaan nog niet. Geadviseerd wordt op dit wegvak fietssuggestiestroken te realiseren van minimaal 1,7 meter breed (bij voorkeur 2,0 meter), inclusief fietsmarkering op de rotonde Limburglaan-Maaslandlaan.

Door het realiseren van minimaal 1,70 brede fietssuggestiestroken heeft de fietser voldoende ruimte in het dwarsprofiel en wordt de rijbaan optisch smaller. Er is minder grijs zichtbaar en dat heeft al invloed op het gedrag van de automobilist. Belangrijk is wel dat gemotoriseerd verkeer in twee richtingen moet kunnen blijven passeren; dit kan door over de fietssuggestiestrook te rijden.

Snelheidsremmende maatregelen

Voor aanvullende snelheidsremmende maatregelen wordt een pilot uitgevoerd. Hierin wordt samen met de omgeving gekeken welke maatregel het beste functioneert en waar op het wegvak deze het efficiëntst is. Kijkend naar de aanwezigheid van de lijnbus, het comfort voor de fietser en het draagvlak in de omgeving wordt het toepassen van wegversmallingen (eventueel met voorrangsregeling) aanbevolen en als variant meegenomen in de pilot.

Financiering

Uitgaande van twee wegversmallingen en een bedrag voor verkeersborden, markering en verkeerstellingen wordt het bedrag voor de pilot begroot op € 25.000,-. Dit wordt gefinancierd uit de stelpost ‘kleine verkeersknelpunten’.

De aanleg van de fietssuggestiestroken, die begroot wordt op € 377.916,-, wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de Maaslandlaan. Hierdoor hoeft geen extra krediet beschikbaar gesteld te worden door de gemeenteraad.

Planning

De pilotfase staat gepland voor de eerste helft van 2024. Het aanbrengen van de fietssuggestiestroken wordt opgenomen in de onderhoudsplanning wegen en in 2024 uitgevoerd in combinatie met groot onderhoud van de Maaslandlaan.