Onderzoek naar fietsverbinding

Foto: Archieffoto Ringbaan-Noord

Aan de noordwestzijde van de Ringbaan Noord is het woongebied Laarveld in ontwikkeling. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de nieuwbouwwijk Laarveld beter bereikbaar te maken voor fietsers.

De fietsers kunnen nu de Ringbaan Noord gelijkvloers oversteken bij de turborotonde Ringbaan-Noord – Eindhovenseweg en bij de verkeerslichten op het kruispunt Laarderweg – Ringbaan-Noord. Tevens kunnen fietsers de Ringbaan Noord ongelijkvloers oversteken bij de fietstunnel Ringbaan-Noord – Eindhovenseweg. Deze laatste optie is echter meer gericht op de inwoners van Boshoven en minder op die van Hushoven en Laarveld.

De gemeenteraad heeft op 2 november 2016 een motie aangenomen waarin zij het college van B&W de opdracht heeft gegeven nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Laar / Laarveld en Molenakker. Onderdeel van deze motie is het onderzoeken van de mogelijkheid van een fietsbrug.

Bureau Kragten stelde een plan van aanpak en offerte op voor dit onderzoek. Het voornemen is om het onderzoek in 2017 uit te voeren. Voor de realisering van fase 2 Laarveld is het nodig te weten waar en in welke vorm deze oversteekvoorziening wordt aangelegd. Dit in verband met de aanleg van de geluidswerende voorzieningen langs de Ringbaan Noord. Deze dienen namelijk voor de bouw van de huizen gerealiseerd te zijn. De uitvoering van de fietsvoorziening wordt na 2018 gerealiseerd. Dit in verband met de financiële mogelijkheden en de ambtelijke capaciteit.

Interactief proces

Het onderzoek moet nut, noodzaak en locatie van een eventuele nieuwe (fiets)verbinding duidelijk maken. De ervaringen van de inwoners en andere belanghebbenden spelen daarbij uiteraard een grote rol. Daarom is gekozen voor een interactieve aanpak, waar in een brede informatiebijeenkomst aan inwoners en belanghebbenden gevraagd wordt hun eigen ervaringen en gebruik actief in te brengen.

Inwoners en belanghebbenden wordt gevraagd actief aan te geven welke fietsrelatie moet worden gefaciliteerd, uitgaande van hun eigen ervaringen en gebruik. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de behoeften van alle inwoners en gebruikers.

Wel of geen fietsbrug?

Een aantal inwoners van Hushoven en Molenakker heeft tijdens informatieavonden over de Ringbaanvisie al kenbaar dat zij geen voorstander zijn van een fietsbrug, als dit betekent dat de huidige oversteek bij Hushoven verdwijnt. Verder heeft zich al een aantal inwoners, zowel uit Hushoven als uit Molenakker, aangemeld voor de klankbordgroep.

Het onderzoek beperkt zich echter niet tot een fietsbrug, dat is slechts een mogelijkheid die de gemeenteraad onderzocht wil hebben.

Kosten

De gemeente reserveert 12.000 euro om het onderzoek te laten uitvoeren. Voor de realisatie van de veilige fietsverbinding wordt 650.000 euro gereserveerd.