Natuurinclusieve kringlooplandbouw: het kan! Dat blijkt uit het tienpuntenplan dat de Vereniging BioLogisch Limburg op dinsdag 14 januari aan gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg heeft overhandigd. De vereniging wil graag met de provincie meedenken en -praten over de uitvoering van dit plan.

Dinsdag 14 januari 2020 staat in het teken van kringlooplandbouw. Ruim vijftig organisaties en hun achterban trekken deze dag hun wandelschoenen aan om met een wandeling naar Den Haag aandacht te vragen voor deze duurzame vorm van landbouw. Deze zogenaamde Kring-Loop eindigt met het overhandigen van een tienpuntenplan aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit plan bevat tien stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren.

Om de kringlooplandbouw ook uitgebreid onder de aandacht te brengen bij de Limburgse politiek en bevolking, trekken leden van BioLogisch Limburg deze dag naar het provinciehuis in Maastricht. Voorzitter John Janssen overhandigde namens BioLogisch Limburg het tienpuntenplan aan gedeputeerde Hubert Mackus.

Met de overhandiging van het tienpuntenplan reikt BioLogisch Limburg de provincie de hand om samen te komen tot een kringlooplandbouw. ‘Het tienpuntenplan is een goede eerste stap’, vertelt Janssen. ‘Nu is het zaak dat we met z’n allen met dit plan aan de slag gaan. BioLogisch Limburg wil graag meedenken en meepraten over de invulling van dit plan. Ook bij de daadwerkelijke uitvoering van de stappen kunnen we als vereniging een rol spelen.’

Natuurinclusieve landbouw

In het tienpuntenplan wordt een overkoepelende toekomstvisie (2040) geschetst. Daarin wordt natuurinclusieve kringlooplandbouw beschreven als een landbouw-voedselsysteem, waarbij
zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van eigen grondstoffen en zo min mogelijk van externe middelen als fossiele brandstoffen, kunstmest, krachtvoer en chemische middelen. Met aandacht voor een rijke biodiversiteit, een gezonde bodem, frisse lucht, voldoende schoon (grond)water, gezonde producten en gezonde dieren. In dit systeem verdienen boeren een goed inkomen en zijn burgers bereid een reële prijs te betalen voor hun voedsel.

BioLogisch Limburg

BioLogisch Limburg is een netwerk van biologische ondernemers in Limburg die de biologische landen tuinbouw in de provincie wil stimuleren en professionaliseren. Hiervoor werken de ondernemers samen op het vlak van afzet, kennis en belangenbehartiging. Natuurinclusieve kringlooplandbouw sluit goed aan bij de gedachtegang van BioLogisch Limburg. Onder de noemer ‘Voor(t)gaan in transitie’ maakt de vereniging zich sterk om een goed ondernemersklimaat te creëren en behouden voor haar biologische leden.