Vergissing herinrichting fietsenstalling

Bij de herinrichting van de fietsenstalling in de Hegstraat (achter de McDonald’s) zijn de kadastrale eigendomsgrenzen overschreden. Deze overschrijding heeft er toe geleid dat de fietsenstalling per abuis deels op particulier eigendom is gerealiseerd.

De overschrijding is bij de gemeente gemeld door “Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Beekstraat, Hegstraat” (VVE). Na deze melding is de situatie nader onderzocht. Daarna is er over en weer diverse correspondentie geweest en heeft de gemeente ambtelijk en bestuurlijk oprechte excuses aangeboden voor de ontstane situatie. Vervolgens hebben er tussen de gemeente en de VVE gesprekken plaatsgevonden om te bezien op welke wijze er in gezamenlijkheid een oplossing gevonden zou kunnen worden.

Uiteindelijk heeft de VVE besloten dat de perceelgrenzen gerespecteerd dienen te worden. De gemeente heeft uiteraard begrip voor dit ingenomen standpunt. Dit betekent echter wel dat de situatie aan de achterzijde van het flatgebouw, verandert dient te worden waarbij de perceelgrenzen als uitgangspunt dienen.

Werkzaamheden

Om de situatie te herstellen wordt bestrating bij de fietsenstalling aangepast waarbij twee bomen worden verwijderd. De herplant van één boom kan plaatsvinden op het terrein van de fietsenstalling en de andere boom wordt elders in de gemeente geplaatst. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2020 gaan plaatsvinden.

Financiële gevolgen

De aanpassingen aan de bestrating en groenvoorziening brengen extra kosten met zich mee. Nadat het standpunt van de VVE bekend werd, heeft de gemeente gesprekken gevoerd met het ingenieursbureau dat de realisatie heeft begeleid.

Deze gesprekken hebben er toe geleid dat het betreffende ingenieursbureau een vergoeding aan de gemeente betaald waarmee de herstelkosten inclusief (extra) ambtelijke inzet worden gedekt. Hiermee is er geen financieel nadeel voor de gemeente en blijven alle kosten binnen het door de raad beschikbaar gestelde krediet, zo staat in een raadsinformatiebrief.