Heijmans legt verantwoording af

(Video) Woensdagavond wordt het rapport van het integriteitsonderzoek over oud-burgemeester Jos Heijmans besproken. Heijmans was naar het stadhuis gekomen om verantwoording af te leggen tegenover de gemeenteraad van Weert.

Voorafgaand aan het debat was het woord aan Heijmans. In een uitgebreide verklaring legde hij verantwoording af. Lees de tekst onder de video.

Video via Youtube

https://youtu.be/obaK5cEBYKw

Lees de verklaring

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het doet me verschrikkelijk veel pijn dat ik me vanavond niet in het debat maar vanaf deze plaats binnen het spreekrecht tot u moet richten. Zoals u weet heeft de gemeenteraad van Weert in februari besloten om Berenschot een onderzoek te laten verrichten n.a.v. de beschuldigingen en aantijgingen in de regionale media. Vanaf het begin heb ik gezegd dat ik dat onderzoek met veel vertrouwen zou ondergaan, en dat ik in een openbare gemeenteraadsvergadering politieke verantwoording zou afleggen over de conclusies en aanbevelingen van Berenschot.

Verantwoordelijkheid nemen voor je politieke daden op de plaats waar dat hoort, in de door de inwoners van Weert gekozen gemeenteraad. Helaas hebben de fractievoorzitters mij die mogelijkheid niet willen geven. Mijn bijdrage van nu is het voorlopig sluitstuk van het geschil tussen de wethouders en mij, waarbij ik alles in het werk heb gesteld om escalatie te voorkomen.

De wethouders hebben me echter nooit een eerlijke kans gegeven om mijn taken te gaan hervatten en vanaf het begin aangestuurd op mijn vertrek. Dit bleek toen Berenschot haar onderzoek had afgerond, en ik mededeelde dat ik mijn taken zou gaan hervatten en mij zou gaan voorbereiden op deze vergadering zoals ik me steeds had voorgenomen.

Wethouders en fractievoorzitters hadden op dat moment nog geen enkele kennis van de conclusies en aanbevelingen. Desondanks werd mij te verstaan gegeven dat ik ongeacht het rapport en ongeacht de uitkomsten van het debat nooit meer terug zou mogen komen in mijn functie als burgemeester van Weert. Er werd mij slechts een mogelijkheid geboden, namelijk onmiddellijk zelf ontslag indienen na afloop van het debat ongeacht de uitkomsten van het rapport en het debat. Door deze opstelling was ik gebroken en helaas genoodzaakt me ziek te melden.

Ook om andere redenen ben ik nu in een situatie terecht gekomen waarin een burgemeester nooit terecht wil komen. De manier waarop de wethouders hebben geopereerd tijdens mijn afwezigheid heeft mij er toe gedwongen een kort geding aan te spannen. Anders dan sommige media hebben geschreven is de inzet daarvan niet dat ik informatie wil achter houden die is opgevraagd in het kader van een Wob-verzoek. Ik heb de vragen van het college al op 3 april schriftelijk beantwoord.

De kern van die procedure is dat de wethouders mij in april hebben meegedeeld dat ze beslag hebben gelegd op alle gegevens in mijn hele zakelijke werkomgeving zodat zij de inhoud daarvan kunnen onderzoeken. Dit is zonder dat ik er iets van wist al in januari gebeurd, ruim voordat er überhaupt sprake was van een Wob-verzoek. Hiermee schenden ze niet alleen mijn privacy op een onaanvaardbare wijze, maar ondermijnen ze ook het ambt van de burgemeester. De burgemeester is op grond van de Gemeentewet een apart bestuursorgaan met eigen verantwoordelijkheden.

Tot zijn wettelijke taken behoren de zorg voor de openbare orde en veiligheid en de integriteit van het gemeentebestuur. Daarom beschikt de burgemeester over gegevens die hij nooit mag delen met de wethouders en die dus ook nooit door hen mogen worden ingezien. Mede om dit te voorkomen, en het ambt van burgemeester te beschermen heb ik een kort geding aangespannen.

Geachte leden van de raad nu dit voor u duidelijk is ga ik over tot een reactie op de conclusies en aanbevelingen van het Berenschot rapport. Het is goed dat dit onderzoek er is geweest en dat iedereen uit de conclusies en aanbevelingen lering kan trekken. Ik wil Berenschot bedanken voor hun zorgvuldige werkwijze.

Op de eerste plaats wordt geconstateerd dat de burgemeester geen formeel mandaat heeft gehad om te beschikken over de zogenaamde COA-gelden. Geld dat Weert van het Rijk krijgt vanwege de aanwezigheid van het AZC en dat bedoeld is voor de integratie van vluchtelingen en statushouders. Geen mandaat? Formeel misschien niet, maar vele respondenten hebben volgens het rapport verklaard dat de burgemeester portefeuillehouder was van alles wat met het AZC te maken had inclusief de COA-gelden. Als de burgemeester geen formeel mandaat zou hebben gehad, hoe komt het dan dat zowel het college van B&W als de gemeenteraad gedurende vijf jaar hebben gehandeld alsof de burgemeester dat mandaat wel had?

Diverse wethouders en zelfs raadsleden hebben geparticipeerd in projecten die gefinancierd zijn vanuit de COA-gelden, zoals het Cultureel Lint, de Boels Ladies Tour en individuele casussen. Toen werd er nooit gevraagd wie eigenlijk het formele mandaat had! Waarom zijn er nooit vragen gesteld door het college van B&W of de gemeenteraad over dat mandaat? Naar mijn stellige overtuiging omdat iedereen, de organisatie, het college, de raad en ik in de veronderstelling waren dat het mandaat wel degelijk was verleend. Maar nu blijkt achteraf dat het administratief in september 2015 niet goed is verwerkt.

Veel belangrijker is echter de opmerking van Berenschot op pagina 11 en op pagina 29 van het rapport dat alle COA gelden, beheerd door de burgemeester op de juiste plaats zijn terecht gekomen. Namelijk ter bevordering van de integratie van vluchtelingen en statushouders, en dat de burgemeester alhoewel hij geen formeel mandaat had er zeer goed op toe zag dat het geld ook daar terecht kwam en nergens anders. Dat sommige procedures onzorgvuldig zijn uitgevoerd, is achteraf een terechte constatering.

Ten tweede, de schijn van belangenverstrengeling bij de financiering van de pilot met statushouders door de Stichting International Award for Young People. Berenschot concludeert dat die schijn er is omdat de Jos Heijmans en voorzitter van die Stichting is en burgemeester van Weert.

In de media verschijnt telkens het bericht als een frame, dat Heijmans zonder medeweten van het college en de gemeenteraad die Stichting €23000,- subsidie heeft gegeven. In 2016 heeft het college van B&W, nadat Punt Welzijn de opdracht tot integratiebevordering had teruggegeven, besloten om de Stichting International Award for Young People een startsubsidie te geven van €1500,- Dit met de kanttekening dat de aanvraag waarschijnlijk gevolgd zal worden voor de jaren 2017,2018 en 2019 in totaal voor ongeveer €23.000,- De meer-jaren-begroting zat er ook bij.

Die startsubsidie is dus door het college van B&W goedgekeurd. Het betrof de financiering van een pilotproject in Weert met Weerter kinderen. Met andere woorden; niet alleen ik maar met mij ook het college van B&W is verantwoordelijk voor de verstrekking van de financiering van dit project in Weert. Bovendien is hierover meerdere keren gerapporteerd in rapportages gericht aan de gemeenteraad.

Dat ik in de jaren 2017, 2018 en 2019 zelf die beschikking heb getekend is achteraf onverstandig, en ik betreur het zeer dat daardoor er een schijn van belangenverstrengeling heeft kunnen ontstaan. Berenschot zegt echter ook hier dat de COA-gelden op de juiste plek zijn terecht gekomen. Het doel was en is de belangen van de meest kwetsbare inwoners van Weert, om die via deze pilot een nieuwe kans te geven.

Als voorzitter heb ik me belangeloos ingezet voor een Stichting met een goed doel en als burgemeester voor de jongeren in Weert. Dat het niet verstandig van mij was om zelf het besluit, tot verstrekking van een financiële bijdrage te ondertekenen, doet niets af aan het feit dat het een verantwoord en mooi project is geweest.

Ten derde, de vriendschap met raadslid Kadra. Een vriendschap die steeds door de media met een zweem van roddel en achterklap wordt gepubliceerd. In de politiek is het blijkbaar, volgens de mores van de media, niet toegestaan dat je als vrienden met elkaar omgaat. Geheel terecht maakt Berenschot korte metten met die valse aantijgingen en beschuldigingen. Er zijn gelukkig nog meer raadsleden en voormalige bestuurders waarmee ik een meer dan alleen politieke relatie heb.

Dan nog de openheid/transparantie bij het verlengen van het sponsorcontract van HQ met de Stichting. Alle zaken hieromtrent heb ik netjes vooraf gemeld, zowel mijn voorzitterschap als het sponsorschap van HQ, inclusief het lichten van de optie voor nog een jaar. Wel vreemd dat sommige bestuurders zich dat niet kunnen herinneren en andere weer wel. Bovendien zijn deze zaken gepubliceerd op de site van de gemeente, HQ en van de Stichting.

Met de uitkomsten van dit onderzoek had ik naar mijn stellige overtuiging, naar eer en geweten, kunnen en willen aanblijven als uw burgemeester. Ik had dan graag een bijdrage geleverd aan het uitvoeren van de aanbevelingen van Berenschot die ook voor het college van B&W en de gemeenteraad waardevol zijn.

Het was vanavond aan u, om de conclusies van het rapport te beoordelen en met elkaar en mij te bespreken. Met als doel samen lering te trekken uit wat er in het verleden fout is gegaan en ook wat er goed is gegaan. Zodat uiteindelijk de inwoners van Weert een beter gemeentebestuur zouden krijgen.

Het doet me veel verdriet en raakt mij diep dat ik mij niet mag verdedigen en verantwoorden in het debat. Dat de conclusies al op voorhand vast stonden, zelfs al voordat het rapport klaar was. Zelfs een afscheid van de inwoners van Weert is mij niet gegund! Als dit het gemeentebestuur is van Weert, heb ik verdriet en pijn maar nog meer medelijden met de inwoners van Weert. Weert verdient veel beter dan dit!

Dames en heren van de gemeenteraad van Weert, het zou u sieren als u vanavond in het debat uw steun uitspreekt richting uw collega Kadra. Zij is op basis van valse beschuldigingen en aantijgingen, roddel en achterklap en publicaties in een regionale krant maanden onderwerp geweest, van een heftig onderzoek. Uit het Berenschot rapport blijkt dat haar niets te verwijten valt.

De burgemeester kunt u aanspreken op vormfouten waarvan ik nu achteraf zeg; ja dat had wellicht anders gekund en beter gemoeten. Maar hebben we de afgelopen vijf jaar, samen niet een geweldige klus geklaard met het AZC en duizenden vluchtelingen op een bijzondere wijze een warm welkom in Weert geboden? Organisatie, wethouders, raadsleden en burgemeester? Weert was een voorbeeld voor heel Nederland! Daar ben ik enorm trots op! Misschien procedureel niet allemaal 100% correct maar wel vanuit het hart en met de beste intenties om onze medemens in nood te helpen.

Beste inwoners van Weert, het Berenschot-rapport kunt u lezen via een link op Weert de Gekste of via mijn facebookpagina. Lees het goed door en indien u vragen heeft stuur dan een mail naar [email protected] Ik zal uw vragen persoonlijk beantwoorden.

Tenslotte heb ik nog een advies aan de gemeenteraad. Pak uw controlerende taak op zonder vooringenomen politieke mening en ga aan de slag met de conclusies en aanbevelingen van het rapport want ze gaan ook over u en het college van B&W.

Jos Heijmans.