Raadslid Kadra over rapport Berenschot

Algemeen Politiek Weert 8 reacties 10 min. leestijd

(Video) Raadslid Fanida Kadra (PvdA) was ook onderdeel van het integriteitsonderzoek naar het handelen van de burgemeester. Kadra legde tijdens de vergadering ook een verklaring af. Onder de video vind je de tekst.

Video via Youtube

https://youtu.be/WUEd1CF8D-Y

Verklaring

Geachte voorzitter, dames en heren van de raad en college, beste inwoners van Weert,

Namens het bestuur en de fractie van de PvdA-Weert kan ik u mededelen dat wij de conclusies en aanbevelingen van het rapport Berenschot kunnen onderschrijven. Zaken zijn gebeurd op een wijze waarop dat niet had moeten gebeuren. Ook al zijn ze te goeder trouw gebeurd.

Wat betreft de belangrijkste aanklacht waar de regionale krant mee kwam, de belangenverstrengeling tussen HQ en de burgemeester hebben wij kunnen lezen dat er geen sprake is van verwijtbaar of laakbaar gedrag door burgemeester Heijmans. Het is belangrijk dat dit uit het onderzoek blijkt. Want juist op dit punt zouden de belangen van de inwoners van Weert geschaad kunnen zijn. Juist op dit punt zouden de rechten van andere, direct of indirect betrokken, burgers geschaad kunnen zijn, als daarvan sprake was geweest. Duidelijk is dat dit niet het geval was.

Met betrekking tot de handelwijze van de burgemeester bij de COA-gelden wordt geconstateerd dat het ontbrak aan formele besluitvorming. Hier zijn zaken niet goed gegaan. Althans bij een aantal projecten, zo blijkt uit het rapport. Niet alle respondenten herinneren zich de geschiedenis op dezelfde manier. Diverse beleidsonderdelen van diverse portefeuillehouders hebben geprofiteerd van de COA-gelden. Geen enkele portefeuillehouder, ook niet burgemeester Heijmans, heeft zichzelf verrijkt. Het is allemaal met de beste bedoelingen gebeurd. Aan de rechtmatigheid van de uitgaven door de jaren heen kan worden getwijfeld. Wij hebben daar als raad bijgezeten, we hebben niets gecorrigeerd en de accountant heeft er geen opmerkingen over gemaakt. Dat moet in de toekomst anders.

Hoe kan zoiets gebeuren? De administratie en controlfunctie binnen de gemeente Weert is niet adequaat. De vraag dringt zich op hoe de interne bedrijfsvoering functioneert? En niet om ons ambtelijk apparaat te blameren. De gemeenteraad heeft destijds een bezuiniging van 20% op de personeelskosten doorgevoerd en de politiek blijft altijd verantwoordelijk.

Vanuit de innerlijke overtuiging goed werk te doen, zijn bureaucratische regels in ieder geval veronachtzaamd. Een bestuursstijl die te omschrijven is als impulsief, spontaan en met durf staat in schril contrast met een bestuursstijl van stilzitten, angstig zijn en niets doen. Maar ook bij bestuurlijke moed, moet zeker een door de wol geverfde bestuurder zich altijd realiseren dat niet alles kan en dat je zogezegd “wel moet weten hoe het werkt.” De menselijke maat heeft het in Weert vaak gewonnen van de bureaucratisch correcte handelswijze. Ieder van ons in deze zaal, maar ook thuis, heeft zijn eigen valkuilen en blinde vlekken. Ook ik, ook u, ook burgemeester Heijmans.

Het gemeentelijk bestuurssysteem is gebaseerd op collegiaal bestuur. Bij een goed collegiaal bestuur bescherm je elkaar voor de valkuilen en blinde vlekken, ben je voortdurend kritisch naar elkaar en stimuleer je positieve krachten. In Weert lijkt er helaas geen sprake te zijn van collegiaal bestuur. In plaats daarvan hebben de wethouders gedurende jaren weggekeken en zelf dankbaar gebruik gemaakt van de COA-gelden zonder kritische vragen te stellen. En ja, burgemeester Heijmans had zorgvuldiger de besluitvormingsprocedures moeten doorlopen. Maar nogmaals het was uit goede bedoelingen en niemand heeft zichzelf verrijkt.

Dames en heren vanaf nu ga ik me zeer persoonlijk tot u richten. Ik deel met u een passage uit het rapport van Berenschot: “Er zijn drie relaties tussen de burgemeester en mevrouw Kadra: een persoonlijke relatie, een private relatie (werkgever-werknemer) en een publieke relatie (controlerende functie richting burgemeester)”. Berenschot zegt dan: “Op basis van de bestudeerde documenten en gevoerde gesprekken hebben wij geen feiten en omstandigheden vastgesteld dat er bij mevrouw Kadra en de burgemeester sprake is van een schending van de wet- en regelgeving op het gebied van integriteit”. Ik herhaal: “Er zijn geen feiten en omstandigheden vastgesteld dat er bij mevrouw Kadra en de burgemeester sprake is van een schending van de wet- en regelgeving op het gebied van integriteit”.

Moet ik mij schamen voor een goede en professionele relatie met de burgemeester van Weert? Moet ik mij schamen voor vriendschap? Ik denk en dacht het niet. Is het dan toch waar dat politiek en vriendschap niet samen kunnen gaan? Velen, ook binnen mijn eigen partij, ervaren dat zo. Ik realiseer me dat nu meer dan ooit.

Vanavond spreek ik tot u vanuit de grond van mijn hart. Voor u staat een mens dat door insinuaties en verdachtmakingen in de regionale krant de afgelopen maanden constant subtiel in een verdacht daglicht is geplaatst. De afgelopen weken bijna iedere dag met chocoladeletters in de krant, digitaal en in print.

Weet u nog de kop: “Alleen Kadra beslist of Kadra debatteert over Kadra…”. Ja wie beslist dat anders? Toch niet een journalist, de griffier of de burgemeester. Nee, in ons democratisch bestel hebben raadsleden een vrije en onafhankelijke positie. Bijna iedere dag in de krant; waarschijnlijk ben ik met stip het bekendste raadslid van Weert. Dat dan weer wel.

Voor u staat ook een trotse vrouw. Trots omdat leugens mijn eigenwaarde niet hebben kunnen breken! En nee, ik zal niet ontkennen dat het een zware beproeving was. Vooral omdat je je niet kunt wapenen of verdedigen tegen tegenstanders die samenspannen en met modder gooien! Of anders gezegd: de krant als rechter en beul. Voor u staat ook een raadslid dat van de ene in de andere verrassing viel. Zo heb ik bijvoorbeeld uit de krant moeten vernemen dat het onderzoek ten aanzien van mijn persoon met twee maanden werd verlengd. Veel onbeschofter kan het toch niet worden. En dames en heren, voor u staat ook een verdrietig raadslid.

Verdrietig omdat de mooie stad Weert in een politieke spiraal naar beneden terecht is gekomen die zijn weerga in Nederland niet kent. Cynisch kan ik opmerken: “Hier is een compliment aan éénieder – die hier een bijdrage aan heeft geleverd – op zijn plaats …”. U heeft de afgelopen weken Weert op de kaart gezet en uzelf in de kijker gespeeld. U heeft daar in de achterkamer stil en hard aan gewerkt en het is u gelukt. Arm Weert.

Dames en heren, het onderzoek pleit mij volledig vrij van verkeerd en/of laakbaar gedrag. Na lang wikken en wegen heb ik daarom voor mijzelf besloten deze raadzaal vanavond te verlaten. In de afgelopen weken heeft er geheime informatie in de krant gestaan, met een verwijzing naar “welingelichte bronnen”, die eenzijdig van aard was om personen willens en wetens te beschadigen! Al maanden zijn wij zogenaamd bezig met integriteit, maar op het moment dat er geheime informatie in de krant staat – het lekken van geheime informatie is een ernstig strafbaar feit – worden in Weert de schouders opgehaald en wordt er overgegaan tot de orde van de dag.

Mijn vertrek is daarnaast een aanklacht tegen de gang van zaken in bestuurlijk Weert, ik verlaat de zaal als raadslid en vertegenwoordiger van de burgers die het er niet mee eens zijn hoe Weert met haar bestuurders omgaat. Die ervan balen dat het erop lijkt dat Weert geld uitgeeft om te achterhalen of de aantijgingen in een regionale krant wel op waarheid berusten. Die zeggen “had het nu niet anders en eleganter gekund”? Ook wij horen die geluiden.

Ik verlaat deze vergadering omdat ik geen onderdeel wil zijn van een debat dat het finale sluitstuk is van een (politieke) soap en hetze en om hiermee fysiek uiting te geven aan mijn ongenoegen. Maar wees gerust: de volgende vergadering ben ik weer nadrukkelijk aanwezig, strijdbaarder dan ooit! De inwoners van Weert, ja ook de kiezers die op u hebben gestemd, hebben daar recht op. Ooit komen er weer betere tijden, ook voor Weert. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Met opgeheven hoofd en in volle overtuiging!

F. Kadra

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
8 reacties