Voorgenomen fusie woningcorporaties

Plaatsing huurwoningen in Stramproy

Woningvereniging Nederweert en Woningstichting St. Joseph (Stramproy) hebben op 18 juni een intentieovereenkomst tot fusie getekend. De beoogde fusiedatum is 1 juli 2021.

Beide woningcorporaties werken al enkele jaren samen, vooral gericht op bedrijfsondersteunende en inkoopprocessen. De volgende logische stap is de verdere samenwerking op inhoudelijk gebied. Onderhoud, nieuwbouw en verduurzaming, sociaal beheer en leefbaarheid zijn daarin belangrijke thema’s.

Een fusie heeft volgens de besturen van beide corporaties meerwaarde op zowel volkshuisvestelijk als organisatorisch vlak. Uit een eerste verkenning naar de mogelijke effecten van een fusie, die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, is gebleken dat fusie er toe leidt dat op middellange termijn beter ingespeeld kan worden op de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied. Organisatorisch bieden er zich kansen voor om de hoge kwaliteit van de dienstverlening aan huurders nog te versterken.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over het verloop van het verdere proces, gaan de corporaties een volgende verkenningsfase in. Zowel de medewerkers als de huurdersorganisaties en de leden van de Woningvereniging Nederweert zijn en worden nauw betrokken in dit proces.

Lokale binding, menselijke maat en netwerkorganisatie

Lokale binding , menselijke maat en netwerkorganisatie zijn sleutelwoorden voor het fusieonderzoek. Bij de fusie ontstaat er een corporatie van circa 2100 woningen, die daarmee huisvesting biedt aan zo’n 4500 bewoners in de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal. De profilering is primair die van een Midden-Limburgse plattelandscorporatie. Participatie, grote betrokkenheid van huurders en interactie met diverse partners op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid zijn uitgangspunt voor de nieuwe organisatie. Op die manier willen de corporaties hun bijdrage versterken aan een integraal aanbod op betaalbaar wonen in de verschillende gemeenten.