Begroting gemeente Weert uitgewerkt onder lastige omstandigheden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting opgemaakt. Een begroting die onder moeilijke omstandigheden tot stand is gekomen. Onzekerheid bestaat doordat de consequenties van Covid-19 meerjarig niet in te schatten zijn.

Het Rijk is in haar begroting uitgegaan van een economische groei van 3,5% in 2021. De vraag is of dit realistisch is en welk effect bijvoorbeeld een tweede coronagolf heeft. Verder blijft onduidelijk hoe de door het Rijk aangekondigde herziening van het gemeentefonds (de financiële bijdrage aan gemeenten) er meerjarig uit komt te zien.

De voor 2021 aangekondigde herziening is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022, waardoor pas bij de Kadernota 2022 duidelijk is welke gevolgen dit voor Weert heeft.

“Het college houdt desondanks in de begroting 2021 vast aan het programma ‘Weert koerst op verbinding’. Waar nodig passen we het tempo aan om onze ambities te bereiken.”

Wethouder financiën Wendy van Eijk

Plannen

Het college zet bijvoorbeeld in op de transformatie van het sociaal domein en het verder vergroenen van de stad (‘iedere dag een boom’). Er worden financiële middelen vrijgemaakt voor het realiseren van de doelen uit de ‘Weerter routekaart energietransitie‘. Maar denk ook aan een aantal projecten in de openbare ruimte: knelpunten weginfrastructuur en verkeer, vervanging verkeersregelinstallatie en maatregelen Boshoverbrug. Wonen blijft in de volle breedte belangrijk. Het woningbouwprogramma is ambitieus, zodat we kunnen voorzien in voldoende woningen voor huidige en toekomstige inwoners. De voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet gaan onverminderd door.

De Strategische visie “Werken aan Weert 2030” die eind 2020 wordt vastgesteld, vertaalt zich in een merkstrategie voor Weert. Verder wordt in 2021 de personeelsformatie schulddienstverlening structureel gemaakt. De verwachting is dat de coronacrisis zorgt voor een aanzienlijke toename van het aantal inwoners met schuldenproblematiek. Dit vereist een voltallig, deskundig en paraat team schulddienstverlening. Investeringen in ICT zijn nodig om de organisatie in staat te stellen haar bedrijfsvoering op orde te houden, en daarmee de dienstverlening aan inwoners.

Financiële situatie verslechterd

De begroting laat zien dat de financiële situatie van Weert verslechtert, net als in veel andere gemeenten. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo blijven de kosten in het sociaal domein stijgen en geeft het Rijk elk jaar te weinig geld voor de taken die de gemeente moet uitvoeren. De afgelopen jaren was er een exploitatietekort. Daar komen nu de gevolgen van het coronavirus nog bij.

De begroting 2021 is niet sluitend. Het is nodig de reserves, het spaargeld van de gemeente, aan te spreken om alle uitgaven te kunnen dekken. Ook de meerjarenbegroting is een uitdaging vanwege de oplopende uitgaven in het sociaal domein en de mogelijke effecten van de herverdeling van het gemeentefonds. Na vaststelling van de Strategische visie, worden de mogelijkheden in kaart gebracht om de begroting vanaf 2023 structureel sluitend te krijgen. Prioriteiten en financiën moeten opnieuw worden afgewogen. Dit doen we samen met de gemeente, raad en ambtelijke organisatie.

Woonlasten gaan stijgen

In 2021 gaan de woonlasten voor Weertenaren omhoog (een stijging van 4,6% (€ 35,- per jaar) voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning). De onroerende zaak belasting kent een inflatiepercentage van 1,4%. De tarieven voor de rioolheffing blijven gelijk. Landelijk zien we dat de kosten voor de inzameling en afvalverwerking fors zijn gestegen. Dat is in Weert niet anders. Daarom worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met 12,46% verhoogd.

Extra geld van het Rijk

Wethouder Van Eijk: ‘We moeten voortdurend kijken naar de financiële ruimte die we hebben en daarnaar handelen. Voor een gezonde begroting is het daarnaast nodig dat het Rijk gemeenten extra geld geeft voor de uitgaven die noodzakelijk zijn. Weert blijft daar bij het Rijk op aandringen. De gemeente doet dit samen met andere gemeenten en in overleg met de VNG en de Provincie Limburg’.

Bekijk de begroting: https://iwdg.nl/2SdVUWA