Grond en sloot vervuild na brand productielocatie voor drugs

Op 7 oktober j.l. heeft in een schuur aan de Kraanweg in Weert een uitslaande brand gewoed. Bij de brand werden ook enkele explosies waargenomen. In de schuur was een productielocatie voor drugs aanwezig.

Naar aanleiding van de brand hebben toezichthouders van de gemeente op donderdag 8 oktober 2020 een onderzoek ingesteld. Er werd geconstateerd dat op het terrein diverse kunststof vaten met (chemische) vloeistoffen waren leeggelopen. Als gevolg hiervan is de bodem verontreinigd geraakt.

Ook sloot vervuild

Omdat er veel bluswater is gebruikt om de brand te blussen heeft het verontreinigde bluswater een nabijgelegen sloot over een lengte van circa 30 meter vervuild De verontreiniging van de bodem en de sloot dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.

Eigenaar perceel reageert niet

De eigenaar van het perceel heeft niet gereageerd op het verzoek van de gemeente om zelf opdracht te geven voor het saneren van de bodem. Het is niet verantwoord langer te wachten met de sanering, zo stelt de gemeente. Naar mate de tijd vordert, bestaat de kans dat de verontreiniging groter wordt.

De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor de veroorzaakte aanwezigheid van de bodemverontreiniging. Door het laten voortduren van deze situatie wordt volgens de wet neergelegde zorgplicht niet nagekomen.

Kosten

De totale kosten worden vooralsnog geraamd op circa € 50.000,- tot € 75.000,- exclusief BTW. De kosten zijn sterk afhankelijk van de mate waarin de verontreiniging zich in de bodem en / of het grondwater heeft verspreid. De gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar.