Verbouw en aanvullende nieuwbouw voor Hieronymus-complex

De gemeente Weert ontvangt regelmatig principeverzoeken. Dit zijn initiatieven waarbij een verzoek wordt gedaan om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan, zodat dit initiatief mogelijk gemaakt wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft met onderstaand principeverzoek ingestemd. Initiatiefnemers kunnen nu verder aan de slag met de planvorming om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan.

Hieronymus complex, Biest 43

Het plan ‘Hieronymus’ omvat de vergroting aantal zorgeenheden, transformatie voormalige bestuursvleugel naar 8 sociale huurwoningen en de toevoeging van 20 sociale huurappartementen op braakliggend terrein.

Het Hieronymus complex is een rijksmonument en ligt op een historische plek in Weert. Woonzorg Nederland en Land van Horne werken samen aan een plan met als doel het complex toekomstbestendig te maken en daarmee te behouden voor ouderenzorg. Door de vergrijzing is er een aanvullende behoefte aan wonen met zorg. Met dit initiatief wordt daarop ingespeeld.

De plannen zoals die er nu liggen zijn gebaseerd op een uitbreiding van de capaciteit van het klooster van 68 naar 80 zorgeenheden. De indeling van het kloostercomplex wijzigt hierbij. Er komen huiskamers op elke verdieping en er wordt een mogelijkheid gecreëerd voor zelfstandig wonen met zorg. Het carré aan de achterzijde wordt afgerond.

In de nieuwe vleugel worden verpleegplaatsen ondergebracht. Hier komen mensen te wonen die veel zorg nodig hebben. Daarnaast wordt de hoofdentree verplaatst naar de oorspronkelijke hoofdentree in de vleugel aan de Biest. Deze ligt op dit moment nog verscholen achter het gastenverblijf. Sloop van het gastenverblijf (Casa Nova, niet monumentaal) is nodig ten behoeve van parkeren. Daarnaast is sloop een wens van de gemeente om het zicht op het Rijksmonument te verbeteren.

Verder is het voornemen de voormalige bestuursvleugel te transformeren naar 8 sociale huurwoningen.

Invulling voor braakliggend terrein

Op het braakliggende terrein aan de Biest 47-51 worden 20 sociale huurwoningen in de vorm van appartementen gerealiseerd. Deze appartementen worden ook ingezet voor wonen met zorg.

Al met al wordt het complex geschikt gemaakt voor de toekomst, zodat het kan worden behouden voor Weert. Als een van de belangrijkste rijksmonumenten in Weert is de gemeente blij met dit initiatief.