Gemeente Weert haalt scherpe randjes van bezuinigingen af

Algemeen Economie Weert 1 reactie 4 min. leestijd

Het college van B&W heeft op 29 september de begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Voor het eerst sinds jaren is de begroting in balans, en biedt ruimte voor (toekomstige) investeringen.

Positieve verandering

Het financiële perspectief is sinds het voorjaar positief veranderd. De scherpe randjes van het voorgestelde pakket aan bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn eraf. Er is gekozen voor maatregelen die niet of nauwelijks impact hebben op de leefbaarheid in Weert. Er wordt een verantwoorde verhoging van tarieven voorgesteld.

Oplopende kosten

De financiële situatie van veel gemeenten in Nederland was in het voorjaar bij de vaststelling van de kadernota niet gunstig. Veel gemeenten hielden rekening met een financieel tekort voor 2022. Ook Weert. Weert heeft te maken met oplopende kosten voor bijvoorbeeld gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, het onderhoud van de openbare ruimte en de instandhouding van gemeentelijke gebouwen. Daarbij komt dat onderwerpen als het klimaat en de energietransitie meer druk op de begroting gaan geven. 

Financieel perspectief

Inmiddels wijzen signalen uit de markt op een herstel van de economie en heeft het rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de stijgende kosten in het sociaal domein. Met dit gunstiger perspectief heeft het college keuzes gemaakt binnen de voorstellen van de Kadernota 2022. Het zo veel mogelijk beperken van impact op de leefbaarheid in Weert is daarbij leidend geweest. Daarnaast zet het college in op zaken die Weert op langere termijn financieel gezond houden, zoals het accommodatiebeleid. Door meer inzicht te krijgen hoe de accommodaties worden gebruikt, kunnen deze efficiënter worden ingezet en kosten bespaard.

Verantwoord verhogen van tarieven

De inkomsten van de begroting worden structureel hoger. Zo wordt ruimte gecreëerd om ook de in toekomst te kunnen blijven investeren in Weert. De OZB van bedrijfspanden en de parkeerheffing in Weert zijn laag in vergelijking met andere gemeenten. Het college vindt het verantwoord om de tarieven voor OZB, parkeren en de toeristenbelasting te verhogen. Weert blijft – na verhoging van de OZB – nog steeds onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Het college stelt tegelijkertijd voor om de hondenbelasting af te schaffen.

Eerste accenten ‘Werken aan Weert 2030’

In deze begroting zet het college verder in op de ingezette koers en focust ze op afronding van in gang gezette trajecten en projecten. Het programma ‘Weert koerst op verbinding’ is nagenoeg uitgevoerd. Wonen, groen en inclusiviteit zijn belangrijke rode draden in dit programma. In de Strategische visie ‘Werken aan Weert 2030’ én bij de nog te ontwikkelen Omgevingsvisie krijgen naast genoemde thema’s, duurzaamheid en mobiliteit verdere uitwerking.

Ruimte voor wonen: Aan het eind van deze bestuursperiode zijn de plannen voor 1.000 woningen in procedure of vastgesteld. Dat is belangrijk voor een gevarieerd woonaanbod voor iedereen en voor het behouden van de functie als centrum- en regionale netwerkstad. Met vernieuwde aanpak op Citymarketing en projecten zoals ‘Streetwise’ wil het college deze functie verder versterken.

Ruimte voor groen: Groen is van levensbelang. Bij het realiseren van fietsverbindingen heeft dit ook de volle aandacht. In het buitengebied is de kwaliteit van het groen ook belangrijk. Hierover voert de gemeente gesprek met de omgeving.

Ruimte voor iedereen: Ruimte voor een fijne woonplek in de wijk of dorp voor iedereen, ook als dat misschien wat lastiger of duurder is. Het experimenteren met ingrepen die zowel een fysieke als een sociale component hebben, is een kans. In Keent-Moesel gaat de gemeente samen met de inwoners hiermee aan de slag.

Meer informatie: https://weert.begroting-2022.nl/

Donderdag 4 november bespreekt de raad de begroting tijdens een openbare raadsvergadering. Deze is te volgen via http://www.weertfm.nl/.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie