Cranendonck realiseert ambities met een structureel sluitende begroting

Cranendonck – Op 1 en 2 november 2021 bespreekt de raadscommissie het voorstel voor de begroting 2022-2025 van de gemeente Cranendonck. De gemeentefinanciën zijn op orde en er is sprake van een reële en sluitende begroting. Ambities uit het raadsprogramma ‘Samen doen’ zijn tot uitvoer gebracht. En een extra ozb-verhoging in 2022 is niet nodig.

De begroting 2022-2025 is gebaseerd op het raadsprogramma 2019 – 2023 ‘Samen doen!’. De kadernota 2022 en de bij de begroting 2019 vastgestelde speerpunten: financiële beheersbaarheid sociale domein, integrale aanpak duurzaamheid, integrale aanpak toezicht en handhaving en doorontwikkeling vitale gemeenschappen als rode draad bij alle ontwikkelingen.

Speerpunten 2022

Ook de door de raad vastgestelde speerpunten zijn in deze begroting verder doorontwikkeld:

Integrale aanpak van duurzaamheid

Op dit speerpunt van het raadsprogramma zet de gemeente in 2022 weer vol in; met een focus op de direct wettelijk verplichte taken, zoals de RES (Regionale Energietransitie), Transitievisie warmte en de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Doorlopende communicatie met inwoners is hierbij een belangrijk onderdeel; onder andere starten we in 2022 met de communicatie en het opstellen van uitvoeringsplannen per wijk voor energietransitie.

Financiële beheersbaarheid van het sociaal domein

In 2022 geven we verder uitvoering aan het beleidskader zoals dat in 2019 is vastgesteld. Hierbij staat nog steeds centraal dat we inwoners zoveel mogelijk faciliteren om een zelfgekozen rol in te kunnen vullen, zowel in de individuele situatie als in de samenleving. Mede door monitoring en data-analyse verbeteren we de financiële grip op het sociaal domein.

Integrale aanpak toezicht en handhaving

Naast de wettelijke onderdelen is er in het integraal omgevingsbeleidsplan ook aandacht voor andere onderwerpen zoals adrescontroles, regionale detailhandelsvisie, milieu enz. Hierdoor krijgt ook de invulling van toezicht en handhaving een integraal karakter.

Doorontwikkeling vitale gemeenschappen

De koers die de notitie ‘Ontwikkelingen in rollen en relaties’ beschrijft, wordt ook in 2022 gevolgd. Zo worden de dorpsontwikkelingsvisies in de kernen in 2022 verder uitgewerkt, die de kernen houvast geven in hun verdere ontwikkelingen. Daar waar van de gemeente een bijdrage wordt verwacht, gaan inwoners uit de verschillende dorpskernen in gesprek met het college. Nieuwe beleidsvoornemens en projecten zijn altijd in lijn met de notitie rollen en relaties; het vormt een basis van waaruit we werken.

De gemeente hoopt dat we in de laatste fase van de coronacrisis zitten en corona onderdeel zal zijn van het ‘nieuwe-normaal’. Het is nog onduidelijk wat de financiële effecten van de crisis zijn op de begroting 2022-2025.

Openbare bijeenkomst

Op 19 oktober staat de begrotingsbehandeling op de agenda van de commissievergadering en op 1 en 2 november staat de begroting op de raadsagenda ter besluitvorming. Belangstellenden voor deze besprekingen zijn van harte welkom en kunnen een plaats reserveren door het sturen van een email naar de griffier: [email protected]. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.