Stand van zaken spoorlijn Weert – Hamont – Antwerpen

De gemeenteraad van Weert is recentelijk schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot personenvervoer op de spoorlijn Weert – Hamont – Antwerpen. Uit de brief blijkt dat het project nog nog geen doodlopend spoor is. Tevens wordt men geïnformeerd over het alternatief voor de goederenlijn ‘IJzeren Rijn’.

Personenvervoer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft begin december de Tweede Kamer ingelicht over ‘Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor’. Hieronder valt ook de spoorverbinding Weert – Hamont – Antwerpen. Uit de voortgangsbrief voor de Tweede Kamer is is aangegeven dat de besluitvorming over personenvervoer tussen Weert en Hamont aan de nieuwe regering wordt overgelaten. In de brief aan de tweede kamer worden verder geen conclusies getrokken.

De Provincie Limburg, de gemeente Weert en de Belgische bestuurders van de gemeentes langs de lijn Weert – Hamont – Antwerpen zijn continu met elkaar in gesprek en bevorderen gezamenlijk het proces om de meerwaarde van deze verbinding onder de aandacht te blijven brengen. Tot die tijd blijft het voorstel om de gereserveerde € 2 miljoen vanuit de gemeente Weert staan. Ook de provincie Limburg heeft laten weten dat hun bijdrage van € 4 miljoen beschikbaar blijft.

Goederenvervoer (3RX)

Op initiatief van België en in afstemming met Duitsland en Nederland is er een haalbaarheidsstudie opgeleverd genaamd 3RX (Rhein-Ruhr Rail Connection). Deze studie kijkt naar een alternatief voor de IJzeren Rijn.

De landen hebben samen met regionale partijen besloten om de kosten-baten analyse (MKBA) te herijken en te actualiseren. De minister-presidenten van België, Nederland en Duitsland zijn recent bij elkaar geweest en hebben onder andere gesproken over deze goederenspoorlijn.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft daarop besloten om te onderzoeken of er voor de drie landen een “win-win-win” situatie gerealiseerd kan worden met andere ontwikkelingen. Het ministerie neemt hierin het voortouw. De provincie Limburg heeft aangegeven dat de regio betrokken gaat worden bij dit onderzoek. De herijkte MKBA zal na de zomer van 2022 verschijnen.