Alternatief voor parkeerproblemen Graafschap Hornelaan nabij ziekenhuis

Sinds er in 2015 fietsstroken zijn aangelegd op de Graafschap Hornelaan tegenover het ziekenhuis is parkeren voor bewoners hier een probleem geworden, aldus DUS Weert. De politieke partij stelde voorafgaand aan de commissievergadering van 12 oktober jongstleden enkele vragen over het onderwerp.

Oplossing gezocht

Zo vraagt de partij zich allereerst af waarom er geen oplossing is gezocht voor het probleem dat door de aanleg van de fietsstroken is ontstaan. Doordat bij de aanleg volgens DUS Weert geen rekening is gehouden met vergunningsparkeerders, zijn deze noodgedwongen tussen de bomen gaan parkeren – met alle gevolgen van dien.

De commissie geeft aan dat er twee opties zijn bekeken. Ten eerste het realiseren van parkeerplaatsen op het eigen terrein van Wonen Limburg aan de achterzijde van de woningen. Dit bleek geen optie voor Wonen Limburg. Ten tweede is de optie bekeken om volwaardige parkeerplaatsen te creëren op de Graafschap Hornelaan zelf. Omdat er weinig ruimte is tussen de bomen om deze te kunnen realiseren, is hiervoor in mei van dit jaar een boom effect analyse (BEA) uitgevoerd.

Boom effect analyse

Uit deze boom effect analyse blijkt dat het realiseren van parkeervakken tussen de bomen mogelijk is, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Belangrijke voorwaarde is dat extra constructieve voorzieningen (waaronder boomkratten) moeten worden aangebracht. In de praktijk blijkt dit echter niet uitvoerbaar zonder schade aan de boomwortels te veroorzaken en de voorzieningen op het riool en tegen de kabels en leidingenstrook aan te brengen. Geen wenselijke situatie, aldus de commissie.

Op de vraag van DUS Weert of er parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd antwoordt de commissie dan ook dat dit tussen de bomen niet het geval is. Buiten de boomvakken kunnen wel drie parkeervakken worden aangebracht: twee aan de zuidzijde (tussen de voetgangersoversteekplaats en de eerste boom) en een aan de noordzijde (ter hoogte van de huisartsenpraktijk). Dit wordt zo snel mogelijk gedaan, naar verwachting voor het einde van het jaar.

Alternatief

Daarnaast geeft de commissie aan dat sinds 18 juli van dit jaar een alternatief beschikbaar is. Op dat moment is vergunning parkeren ingevoerd in de Baroniestraat en Voogdenstraat. Hierdoor is er in deze omliggende straten voldoende capaciteit beschikbaar voor vergunninghouders van de Graafschap Hornelaan om te parkeren.