Inwoners Weert mogen reageren op ontwerp Omgevingsvisie

Hoe zal de toekomst van de gemeente Weert eruitzien? Recentelijk heeft de gemeente Weert samen met verschillende partners en belangengroepen een ontwerp gemaakt voor de Omgevingsvisie. Hierin worden langetermijndoelen voor de fysieke leefomgeving vastgesteld. Op dinsdag 21 november heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Omgevingsvisie goedgekeurd. Nu hebben inwoners de kans om hun mening te geven door het indienen van een zienswijze.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Met deze ontwerp Omgevingsvisie geven we verdere uitwerking aan de strategische visie ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’. We werken samen aan een bruisende gemeente, goed bereikbaar en met een grote aantrekkingskracht voor de regio. Een plek waar iedereen prettig woont en leeft.”

Wat is de Omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingsvisie is een visie voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Het gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De visie gaat over belangrijke onderwerpen als: waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we de binnenstad aantrekkelijk? Waar blijft ruimte voor groen en natuur? En hoe blijft Weert bereikbaar?

Om de Omgevingsvisie op te stellen, heeft de gemeente in verschillende bijeenkomsten gesprekken gevoerd met belangengroepen, ketenpartners en maatschappelijke organisaties. Denk hierbij aan wijk- en dorpsraden, woningcorporaties en partijen die belangen van bijvoorbeeld agrariërs, ondernemers, groen of erfgoed vertegenwoordigen. 

Voor vijf deelgebieden (binnenstad, buitengebied, dorpskernen, woonwijken Weert en werkgebieden) werd gekeken naar de belangrijkste kansen en knelpunten. Deze werden verwerkt in een visie voor de langere termijn.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering 21 november heeft de gemeenteraad de ontwerp Omgevingsvisie behandeld. Naar aanleiding van deze vergadering zijn een aantal wijzigingsvoorstellen aangenomen. Sfeerbeleving en de bereikbaarheid van de binnenstad werden bijvoorbeeld uitvoering besproken.

Mogelijkheid om te reageren

Nu krijgen alle inwoners de mogelijkheid om te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Na de ter inzage periode van 8 weken worden alle reacties en zienswijzen verzameld en gedeeld met de raad. De raad besluit uiteindelijk of deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt uiteindelijk in de eerste helft van 2024 door de raad vastgesteld.

De ontwerp Omgevingsvisie Weert inclusief bijlagen ligt van 7 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen via www.weert.nl/openingstijden.

Je kunt de ontwerp Omgevingsvisie ook online vinden: www.weert.nl/omgevingsvisie