Hoe Berecht U?: brandpremie

In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Op vrijdag volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over verzekeringsrecht

Brand! is de premie wel op tijd betaald?

Twee mensen hebben samen een winkel in software en computerapparatuur. De zakelijke verzekeringen hebben ze ondergebracht bij ASR Verzekeringen. Daartoe behoort ook de brandverzekering.

De algemene verzekeringsvoorwaarden bepalen dat de premie betaald moet worden binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is geworden, wat per de eerste van de maand is. Ook bepalen ze dat er geen dekking wordt verleend voor gebeurtenissen die plaatsvinden na deze termijn van 30 dagen, als dan het totaal verschuldigde bedrag niet volledig of niet op tijd betaald is. De termijn voor juli 2012 moet dus op uiterlijk 31 juli 2012 zijn betaald. De polisvoorwaarden bepalen ook dat de dekking weer ingaat één dag nadat de verzekeraar alle verschuldigde bedragen heeft ontvangen. In de ochtend van 29 augustus 2012 breekt er brand uit in de winkel. De schade wordt geschat op een ton. Een maand later weigert ASR dekking wegens premieachterstand over de maanden juli en augustus 2012 voor een totaalbedrag van € 582,56.

De vennoten hebben op 24 augustus 2012 via hun tussenpersoon contact opgenomen met ASR toen de automatische incasso’s niet lukten. Naar aanleiding daarvan hebben zij per post een nota d.d. 27 augustus van ASR ontvangen voor de premies over juli en augustus 2012, met het verzoek om het verschuldigde bedrag per de vervaldatum te voldoen met de aangehechte acceptgiro, waarbij onderaan de nota staat: “ Belangrijk: Wij maken u erop attent, dat bij schadeverzekeringen de polisvoorwaarden bepalen dat, indien deze nota niet binnen 30 dagen nadat u de premie verschuldigd bent is betaald, u geen enkel recht aan de verzekering kunt ontlenen. De verplichting de premie te betalen blijft bestaan “. Op 29 augustus 2012 – de dag van de brand dus – is het bedrag van € 582,56 op de rekening van ASR bijgeschreven.

Volgens de vennoten heeft ASR hen door het toezenden van de nota per post en de verweking daarvan in hun systeem een nieuwe respijttermijn willen geven, althans het vertrouwen gewekt dat ze dat wenste. Althans moet de polisvoorwaarde omtrent de schorsing van de dekking in dit geval buiten beschouwing blijven, omdat is het beroep daarop van ASR in deze omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Ze eisen bij de rechter dan ook dat ASR zal worden veroordeeld om dekking te verlenen en een voorschot van € 100.000,– op de schadevergoeding zal geven.

ASR voelt als verweer dat ze geen dekking hoeft te verlenen, nu op de dag van de brand het toen totaal verschuldigde premiebedrag niet betaald was en de dekking pas weer inging één dag na ontvangst van de betaling door ASR, dus pas op 30 augustus 2012.

Vindt u dat ASR dekking dient te verlenen en een ton als voorschot op de schade dient te betalen?