[HBU?] Vonnis politici op het toilet

Na de rechtsvraag over ‘politici op het toilet‘ van Henk van Wel van Hoeberechts Advocaten weten we inmiddels hoe enkelen van U zouden berechten.

Hier volgt het vonnis van de rechter>h4>
Aan het verweer dat de directeur persoonlijk aangesproken had moeten worden en niet Kiek BV, gaat de rechter voorbij. De foto is tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst door de directeur gemaakt en de plaatsing van de foto op de facebookpagina gebeurde toen tussen partijen een arbeidsgeschil bestond en waarschijnlijk juist daarom. In het maatschappelijk verkeer kan deze gedraging daarom aan Kiek BV worden toegerekend.

Bij de beoordeling van de vraag of Kiek BV door plaatsing van deze foto onrechtmatig heeft gehandeld, botsen twee fundamentele rechten. Namelijk het recht van de werknemer op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en het recht van Kiek BV op vrijheid van meningsuiting.

Welk van deze rechten zwaarder weegt hangt af van de omstandigheden van het geval.

Naar het oordeel van de rechter is door Kiek BV geen enkel te rechtvaardigen ( algemeen ) belang aangevoerd om op deze wijze gebruik te maken van deze foto en lijkt het erop, dat de plaatsing enkel ten doel had om de werknemer op enigerlei wijze te kwetsen.

Het valt niet uit te sluiten dat van de foto schadelijke werking is uitgegaan voor wat betreft het op de werknemer en zijn partij uit te brengen aantal stemmen. Er is dan ook sprake van inbreuk op privacy en aantasting in eer en goede naam. Kiek BV is over de grens van het toelaatbare gegaan en heeft daarom onrechtmatig gehandeld. Joep heeft daarom recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. De rechter vindt een bedrag van € 500,– op zijn plaats. Daarbij houdt de rechter er rekening mee dat de foto maar korte tijd op de facebookpagina heeft gestaan er geen compromitterende tekst bij is gezet.