Kandidaat wethouders Nederweert

Op dinsdagavond 19 juni ondertekenden JAN, Nederweert Anders en D66 het coalitieakkoord ‘Samen, Duurzaam, Verbinden. Aan de slag voor een gezonder Nederweert’. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de namen van de drie wethouders-kandidaten bekend gemaakt.

Henk Cuijpers (JAN), Frank Voss (Nederweert Anders) en Peter Koolen (D66 Nederweert) worden door de drie partijen voorgedragen voor een wethouderspost in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. De benoeming van de drie kandidaten vindt plaats in een extra vergadering van de gemeenteraad op 5 juli as, om 19.00 uur in de Haazehoof in Ospel.

Voorafgaand aan de bekendmaking van de namen van de drie kandidaten ondertekenden de fractievoorzitters van de drie partijen het coalitieakkoord 2018 – 2022. Aansluitend werd het document aangeboden aan burgemeester Evers, als voorzitter van de gemeenteraad. Het akkoord wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli.

Hoofdlijnen

Er is gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De nieuwe coalitie wil namelijk niet al aan de voorkant vastleggen hoe zij in de periode 2018-2022 invulling geeft aan thema’s zoals het buitengebied, sport en bewegen en het sociaal domein. De drie partijen willen ruimte geven aan de inbreng vanuit de samenleving. Jaarlijks stellen de partijen een jaaragenda op omdat ze vinden dat het vastleggen van een programma voor vier jaar niet past in deze tijd.

Vijf kernwaarden

De partijen hebben vijf kernwaarden vastgesteld die zij centraal stellen bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten. Dit zijn: gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, gelijke kansen voor alle inwoners en investeringen moeten in het belang zijn van de toekomst van onze jeugd. In het coalitieakkoord zijn de onderwerpen opgenomen waarop de drie partijen, uitgaande van de vijf kernwaarden nieuwe accenten willen zetten. Het akkoord bevat een financiële paragraaf waarin het resultaat van de doorvertaling van nieuwe ambities is opgenomen. Uitgangspunt is en blijft een gezonde financiële huishouding, zonder schulden.

In het coalitieakkoord is een portefeuilleverdeling tussen de drie partijen opgenomen. De definitieve samenstelling van de portefeuilles vindt plaats in het constituerende beraad. Dit is de eerste vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders, in de nieuwe samenstelling.

Het coalitieakkoord is geplaatst op de website van de gemeente en op de websites van de drie partijen. Ook zal een aantal coalitieakkoorden worden neergelegd in het gemeentehuis, bij de bibliotheek en in de gemeenschapshuizen.

Lees het coalitieakkoord (PDF, 1MB)

https://iwdg.nl/2I4YOW6