Scenario’s boerderijlocaties aan rand van Kampershoek 2.0

Aan de rand van Kampershoek 2.0 liggen nog een drietal boerderijen en een agrarisch bouwblok die in eigendom zijn van de gemeente Weert. De gemeente Weert buigt zich momenteel over toekomstige invulling van het gebied.

Het gaat in eerste instantie om de percelen aan de St. Sebastiaanskapelstraat 34, 36 en 38. Bij sommige percelen is een dubbel bestemmingsplan van toepassing. Naast de bestemming ‘Bedrijventerreinen’ is er ook een dubbelbestemming ‘Waarde -Cultuurhistorie’ van toepassing op de huisnummers 34 en 38. Binnen deze dubbelbestemming mogen aan het bedrijventerrein gerelateerde functies zich vestigen, zoals horeca en kantoren.

Gezien de beoogde komst van het van der Valk hotel en de bouwkundige staat van de boerderijpanden is bekeken of er voor dit gebied een heroverweging dient plaats te vinden. Er worden een aantal scenario’s voorgelegd aan het college van B&W.

Agrarisch bouwblok

Het agrarisch bouwblok en omliggende gronden (St. Sebastiaanskapelstraat 21) zijn nog in gebruik bij een boomteler. Met deze boomteler zijn reeds afspraken vastgelegd in een overeenkomst dat de gebouwen en de gronden uiterlijk 1 mei 2025 leeg aan de gemeente opgeleverd worden.

De bestemming van deze gronden is om bedrijven te gaan huisvesten met een beperkte hoogte tot maximaal 8 meter. Het doel is een soort van campus te realiseren.

Scenario’s

Er zijn voor de vier genoemde adressen mogelijke scenario’s uitgeschreven voor gebruik van zowel de panden als de omliggende gronden.

Scenario 1: handhaven cultuurhistorisch cluster

De bedoeling is het invullen van de woningen met huisnummers 34 en 38 middels een bedrijfsmatige functie. Het pand met huisnummer 36 dient wel gesloopt te worden. Gezien de beperkte bebouwing en mogelijkheden voor invulling ligt dan een kantoor- of horeca-invulling voor de hand.

Door de nieuwe plannen voor vestiging van een van der Valk-hotel op het bedrijventerrein ontstaat de situatie dat een dergelijke invulling met kantoor of horeca in directe concurrentie gaat met het hotel. Daarnaast is de bouwkundige staat van beide woningen zodanig, dat het leefbaar en bruikbaar maken van de panden nog een kostbare zaak is.

Tevens is er nog extra ruimte nodig om een extra hemelwatervoorziening te creëren gezien het grote dakoppervlak van de gebouwen van DHL, wat ten koste gaat van de huidige ruimtes om de gebouwen heen.

In dit scenario worden de woningen nrs. 34 en 38 dus langdurig verhuurd, dan wel verkocht.

Dit scenario heeft in relatie tot de exploitatie een budgettair neutraal resultaat en hiervoor is geen bestemmingsplan- of exploitatieplanwijziging noodzakelijk.

Scenario 2: natuurlijke oase

Gezien de ligging van dit gebied, tussen DHL en de toekomstige campus aan de A2, en de reeds aanwezige natuur- en landschapswaarden is een andere invulling ook heel goed mogelijk. Er wordt zo een natuurlijke oase gerealiseerd met groen en water (hemelwaterinfiltratie), wat voor wandelaars een aangename plek kan worden.

Dit betekent wel dat de panden met bouwwerken met huisnummers 34 en 38 gesloopt moeten worden en dat de in de exploitatie opgenomen huurinkomsten vervallen per medio 2022. De kosten bedragen globaal ruim € 400.000,-.

Met dit scenario wordt invulling gegeven aan de realisatie van de wadi.

Scenario 3a: gedeeltelijke uitgifte als bedrijventerrein

Dit scenario gaat uit van de sloop van de woningen met huisnummers 34 en 38, de realisatie van de wadi en de uitgifte van ca. 4.400 m2 aan bedrijventerrein. Deze bedrijfskavels liggen gunstig tussen DHL en de campus.

Globaal ontstaat hierbij een positief resultaat van ca. € 130.000,- (huurderving, sloopkosten, opbrengsten kavel). Bij de sloop van de gebouwen dient wel rekening gehouden met de ecologische (vleermuizen) en archeologische (verwachtingswaarde hoog) aspecten.

Met een uit te geven oppervlakte van 4.400 vierkante meter kan er voor gekozen worden om dit in meerdere, kleinere kavels te verdelen, afhankelijk van de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Een bestemmingsplanwijziging is voor dit scenario noodzakelijk. Ook het exploitatieplan dient herzien te worden.

Scenario 3b: Bedrijventerrein en parkeren DHL

Dit scenario is gelijk aan scenario 3a maar dan wordt er deels een overloopmogelijkheid gecreëerd om een parkeerplaats voor DHL te realiseren, mocht er van Tennet niet geparkeerd mogen worden onder de hoogspanningsmasten in fase 2 van de bouw van DHL.

Verder is dit scenario gelijk aan scenario 3a, maar wel met een lagere opbrengst voor de gemeente.

Wadi’s

Bij alle scenario’s zal een deel van dit cultuurhistorisch cluster ingericht worden voor de berging van hemelwater middels wadi’s, die weer in verbinding staan met de Rosveldlossing in Nederweert voor eventuele overstort bij hevige regenval in korte tijd.

Daarnaast zal het gebied fungeren als een groen gebied op het bedrijventerrein. Bij de inrichting van dit gebied is het uitgangspunt om zoveel mogelijk waardevolle bomen te handhaven. Samen met Stichting Groen Weert heeft een rondgang plaatsgevonden om te bepalen welke bomen het meest waardevol waren.

Voorkeur voor 3a

Het projectteam Kampershoek 2.0 stelt voor om scenario 3a te kiezen. Met dit scenario wordt gezorgd voor een groen gebied. Tevens worden slechte, oude panden gesloopt en vindt er een ontwikkeling plaats voor het lokale bedrijfsleven. Tevens levert het geld op voor de gemeente Weert.

Verdere verloop

Het streven is om in mei/juni 2022 een ontwerp bestemmingsplan en herzien exploitatieplan voor te leggen aan het college van B&W.