Bouw nieuw verzetsmonument in Weert start in juli

Hoek Molenpoort / Wilhelminasingel

Op 18 november 2021 jl. werd bekend dat het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert het initiatief heeft genomen om te komen tot een tweetal monumenten als eerbetoon voor en ter herinnering aan verzetsactiviteiten tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Weert en omstreken.

Het doel hiervan is niet enkel een tastbare herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Weert, het doet ook recht aan de activiteiten en inspanningen van hen die zich actief hebben verzet tegen de bezetter.

Digitaal en fysiek monument

Het college van B&W van de gemeente Weert heeft het initiatief positief gewaardeerd. Op een digitaal monument worden alle namen van verzetsdeelnemers vermeld. Via een QR-code op het fysieke monument kom je straks ook op deze website terecht. Het ligt in het voornemen om beschikbare informatie te plaatsen op de website zodat het verhaal van de betrokken verzetsmensen blijvend bekend wordt.

Bouw van fysiek monument

Ook wordt er een door architect Cees Metz ontworpen monument geplaatst in het plantsoen aan de Wilhelminasingel, hoek Molenpoort. Inmiddels is de omgevingsvergunning vrijgegeven en wordt in juli begonnen met de bouw zodat het monument op 22 september 2022 onthuld kan worden.

Namenlijst

Om te komen tot een beredeneerde en verantwoorde namenlijst voor het fysieke monument heeft een werkgroep bestaande uit Lex Spee MES, voorzitter, Bas Pluijmen, stadsarchivaris drs. Jac Lemmens en historicus dr. Fred Cammaert (bronnen)onderzoek verricht.

Cammaert is in 1994 gepromoveerd op een uitvoerige studie naar het verzet in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij geldt als autoriteit op dit terrein en zijn proefschrift “Het Verborgen Front” wordt als onmisbaar beschouwd voor iedereen die zich in het onderwerp wil verdiepen.

Criteria namenlijst fysieke monument

Verzetsmensen waren:

 • gedurende de bezettingsjaren woonachtig in Weert, Stramproy of de omliggende kerkdorpen;
 • aantoonbaar lid van en/of betrokken bij één of meerdere verzetsorganisaties t.w.
  • de Landelijke Onderduikorganisatie (L.O. Weert);
  • verzetsgroep Luctor et Emergo (Fiat Libertas);
  • de Heidemaatschappij;
  • de Ordedienst;
 • hebben verzetsactiviteiten gepleegd tijdens de Tweede Wereldoorlog die schriftelijk middels archiefbronnen te documenteren zijn;
 • vervulden een vooraanstaande, coördinerende en/of leidinggevende rol in het verzet of hebben het leven verloren als gevolg van hun verzetswerk.

De werkgroep heeft er zorgvuldig naar gestreefd om zo volledig mogelijk te zijn. Niettemin zijn de leden zich ervan bewust dat er wellicht een verzetsdeelnemer ontbreekt die aan bovenstaande criteria voldoet. Reden om vooraf de namen voor het fysieke monument kenbaar maken.

Mocht je van mening zijn dat er een of meer namen ontbreken, wend je dan tot de werkgroep via mailadres con[email protected] Jouw aanvulling(en) zullen door de werkgroep worden getoetst aan de criteria en na een positieve beoordeling worden toegevoegd aan het monument. Dat kan altijd, dus ook na de voorgenomen onthulling van het monument op 22 september 2022.

Belangstellenden, scholen, verenigingen en organisaties, kortom iedereen, kan aldus kennis nemen van de -persoonlijke- verhalen van de Weerter verzetsmensen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk de namenlijst (PDF): https://iwdg.nl/3A3TaCb