DUS Weert stelt vragen over wijkgerichte aanpak riolering Moesel

Algemeen Weert 2 reacties 3 min. leestijd

Middels een ingezonden brief vraagt de fractie DUS Weert opheldering aan het college van B&W over de wijkgerichte aanpak riolering Moesel fase 1. Met name versmalling van de rijbaan en communicatie over deze wijziging richting wijkbewoners roept bij de partij, die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, vragen op.

Smallere rijbaan

Zo vraagt de partij zich af wanneer er over aanpassingen in de maatvoering van de wegprofielen van concept ontwerp naar definitief ontwerp is gecommuniceerd richting gemeenteraad, wijkraad, klankbordgroep en bewoners. Pas op de inloopbijeenkomst van 19 april 2023 zagen omwonenden dat de definitieve plannen wat betreft maatvoeringen afweken van de plannen die werden gepresenteerd in de fysieke bewonersbijeenkomst van oktober 2019. Wegbreedte en stoepen zijn smaller en groenstroken breder geworden. De rijbaanbreedte is voor de meeste straten in het plangebied veranderd van 5,50 meter naar 5,00 meter. Dit alles omdat de herinrichting dient te voldoen aan de Visie Keent-Moesel die drie belangrijke pijlers kent; meer groen, klimaatadaptatie en veiligheid. In de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep, op 10 juni 2023, sprak men hierover zorgen uit: “De weg wordt 5 meter breed, is dit niet te smal vanwege doorgang hulp- en vuilophaaldiensten en de mogelijkheden tot tweezijdig parkeren aan de weg?”

DUS Weert vraagt zich onder andere af welke argumenten ten grondslag liggen aan deze wijzigingen en op wiens initiatief de wijzigingen zijn doorgevoerd. Ook wil de partij graag weten wat de beoogde effecten zijn van het smaller maken van de rijbaan, of het college vasthoudt aan de huidige plannen wanneer in de uitvoeringsfase al blijkt dat de gekozen maatvoering van de rijbaan in een of meerdere straten voor problemen gaat zorgen en welke maatregelen men zal nemen indien blijkt dat de doorstroming in de straten wordt belemmerd, er verkeersonveilige situaties ontstaan of er zich parkeerproblemen gaan voordoen als gevolg van de gekozen weginrichting.

Parkeerhavens en klankbordgroep

Daarnaast valt het DUS Weert op dat er op de Ernst Casimirstraat en Margrietlaan bij enkele woningen zonder eigen oprit parkeerhavens worden aangelegd, maar dat dit niet gebeurt bij een vergelijkbare situatie op de Irenelaan. De partij vraagt zich af op basis van welke argumenten voor deze inrichting is gekozen.

Tot slot wil DUS Weert graag weten of het college bereid is om een (nieuwe) klankbordgroep in het leven te roepen die in de uitvoeringsfase kan en mag meedenken over zaken die tijdens de uitvoering voor de wijk van belang kunnen zijn.

Antwoorden

Op grond van artikel 40 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Weert zal het college van B&W binnen 30 dagen schriftelijk antwoord geven op de door DUS Weert gestelde vragen.

Bekijk de ingezonden brief van de fractie DUS Weert hier: https://iwdg.nl/3sbdujq (PDF)

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
2 reacties