Aandachtspunten bouwplan

Algemeen Uitgelicht Weert 25 reacties 5 min. leestijd

Door aannemersbedrijf Jongen-Meulen is bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend om woningbouw te realiseren aan de Werthaboulevard. Het planvoornemen ontstaat uit een mix van woningtypen, met 76 sociale huurappartementen, vrije sector huur- en koopappartementen en grondgebonden koopwoningen.

De gemeente Weert staat positief tegenover het voorstel. Men wil immers het woonklimaat versterken en inspelen op de woningbehoefte van specifieke doelgroepen. De locatie van de tennishal is in principe geschikt voor woningbouw en ligt dicht bij het centrum. Er moet wel creatief worden omgegaan met een aantal externe factoren, waaronder de mouttoren, de monumentale laad- en loskraan (die momenteel bij de milieustraat ligt) en de molenbiotoop. Een wooncomplex realiseren aan de Werthaboulevard gaat dus niet zomaar.

Monumentale laad- en loskraan

De oude laad- en loskraan, van het voormalige Landbouwbelang, is een rijksmonument. De voorlopige conclusie is dat de kraan niet wordt teruggeplaatst binnen het plangebied. De kraan dient tegen een bouwwerk aan te staan, anders valt hij om. Gelet op de omvang (18 meter hoog) betekent dit een enorme inbreuk op het uitzicht vanuit de bestaande en nieuw te bouwen woningen. Verder zijn de nokken, waarop de kraan bevestigd was, verdwenen.

Inmiddels is van Rijkswaterstaat het bericht ontvangen dat de kraan op geen enkele manier boven het water van de Zuid Willemsvaart mag reiken. Besluitvorming over de kraan dient nog plaats te vinden. Op 8 juni 2017 heeft overleg plaatsgevonden met de commissie cultuurhistorie. De commissie heeft verzocht om beter te onderbouwen waarom de kraan niet kan worden herbouwd op de oorspronkelijke plek. Het bieden van alternatieven zoals het deels herbouwen van de kraan in het parkje wordt aanbevolen. De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om in 2018 een voorstel aan de raad te doen betreffende het terugplaatsen van de kraan.

Mouttoren

De mouttoren maakt deel uit van het Tennishal complex. Hergebruik van de mouttoren voor woningbouw blijkt niet mogelijk. De toren bestaat uit silo’s. Dit is vergelijkbaar met de conclusie van de mogelijkheid van herbestemming van het Landbouwbelang. Verder is een deel van de Werthabrouwerij in 1974 gesloopt. De toren staat verder niet op de monumentenlijst.

De aannemer had het voornemen om in de vormgeving, architectuur en massa van het plan te refereren aan het industriële verleden. Door de Erfgoedstichting Weert is een verzoek ingediend om de mouttoren aan te merken als cultureel erfgoed en op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De commissie cultuurhistorie heeft in juni j.l. verzocht om beter te onderzoeken waarom de mouttoren niet in zijn huidige omvang behouden kan blijven. Het behoud van de mouttoren wordt door de commissie aanbevolen. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 is een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om niet over te gaan tot sloop, aan de
projectontwikkelaar de opdracht te geven om een passende herbestemming te geven aan de bestaande mouttoren en om de raad te betrekken bij de toekomstige functie van de mouttoren. Hierover moet nog een besluit worden genomen.

Molenbiotoop

Met de ontwikkeling van het bouwplan moet rekening worden gehouden met de molenbiotoop. Aan de Suffolkweg, tegenover het plangebied, ligt de St. Odamolen. De bouwmassa wordt in het huidige planvoornemen beduidend lager dan de contour van het complex Landbouwbelang, zoals dat in het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2009’ is vastgelegd. Met de molenbiotoop is geregeld dat de molen geen hinder ondervindt door hoogbouw. Overleg met de molenstichtingen is onderdeel van het planproces.

Reactie van omwonenden

Het plan is op 26 juni 2017 toegelicht aan omwonenden en belanghebbenden. Door de aanwezigen is onder andere aandacht gevraagd voor de situering in relatie tot de privacy en de verkeersafwikkeling. Verder pleitte een aantal aanwezigen voor sloop van de mouttoren om zodoende een geheel nieuw plan te kunnen maken. Tot slot riep een van de aanwezigen de gemeente op om de kosten van het terugplaatsen van de kraan en de jaarlijkse onderhoudskosten inzichtelijk te maken en de inwoners van Weert te betrekken bij de besluitvorming hierover.

De gemeente Weert heeft de aannemer per brief geïnformeerd dat men onder voorwaarden haar medewerking verleend aan het bouwproject.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
25 reacties