In verschillende media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Het college vindt het belangrijk duidelijkheid te geven over het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, hoe dit door het college wordt uitgevoerd en wat de stand van zaken op dit moment is met betrekking tot de twee concrete vergunningsaanvragen. Er worden voorlopig geen nieuwe initiatieven in behandeling genomen.

Beleid

De gemeenteraad heeft in december 2018 het beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid maakt grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk op bedrijventerreinen. De druk op de woningmarkt is groot. Werkgevers kopen en huren huizen om arbeidsmigranten te huisvesten. Daardoor zijn er te weinig huizen beschikbaar voor woningzoekenden. Er is bovendien krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom van de beroepsbevolking neemt de komende jaren door vergrijzing toe. Arbeidsmigranten zijn nodig voor invulling van vacatures.

Bij de gemeente zijn aanvragen ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze aanvragen moeten passen binnen ruimtelijke mogelijkheden en wettelijke kaders. De planvorming ligt bij de initiatiefnemers. De gemeente stelt voorwaarden aan de planvorming en de vergunningverlening. Deze hebben onder andere betrekking op het woon- en leefklimaat van omwonenden en openbare orde en veiligheid. Na vergunningverlening wordt nauwlettend toegezien op naleving van wettelijke regels en voorwaarden.

Twee vergunningen aangevraagd

Op dit moment zijn er twee vergunningen aangevraagd.

Industrieweg, Stramproy
Op 18 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van
204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy. In het kader van vooroverleg
is de haalbaarheid van dit initiatief getoetst en positief beoordeeld. Omwonenden zijn na
het bekendmaken van dit initiatief door de initiatiefnemer uitgenodigd en maandag 1 april 2019 geïnformeerd.

Doctor Schaepmansstraat, Weert
Op 29 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 106 arbeidsmigranten aan de Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert. In het kader van vooroverleg is de haalbaarheid getoetst en positief beoordeeld. De initiatiefnemer heeft de omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Klankbordgroep en procedures

Er wordt een klankbordgroep opgericht met een externe onafhankelijke voorzitter. In de klankbordgroep kunnen de gemeente, de initiatiefnemer, de wijk- of dorpsraad en omwonenden participeren. De termijn voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning is 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. De inbreng van de klankbordgroep zal zoveel als mogelijk worden verwerkt in de voorwaarden van de omgevingsvergunning. De termijn van maximaal 14 weken om overleg te voeren met alle betrokkenen kan daarvoor worden benut. Tegen een omgevingsvergunning staat bezwaar en beroep open.

Overige locaties

Initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden diverse locaties aangedragen (bedrijfskavels en leegstaande bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen in Weert). Een aantal aanvragen is door de initiatiefnemers ingetrokken of niet haalbaar gebleken. Er wordt nu een pas op de plaats gemaakt en de gemeente neemt voorlopig geen nieuwe initiatieven in behandeling. De gemeenteraad wordt betrokken bij de evaluatie van het vastgestelde beleid.

43 REACTIES

 1. Helaas moet ik het met je eens zijn. Als de toen aanwezige raadsleden/burgermeester al zo’n taal uitslaan dan weet je al genoeg.

 2. Ik begrijp dat deze mensen ergens ondergebracht moeten worden. Maar in de tijd dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de zogenoemde burgerparticipatie moet er ook nagedacht worden over hoe je burgers betrekt bij dit soort ingrijpende initiatieven. Gezien de grote weerstand in alle wijken en dorpen is de plank volledig misgeslagen. Hopelijk een goede les voor een volgend dossier. Dit krijgt de gemeente waarschijnlijk niet meer rechtgetrokken vrees ik.

 3. Is het voor u waarschijnlijk moeilijk om enigszins in de Nederlandse taal te reageren want dit gebrabbel slaat helemaal nergens op.

 4. We wonen hier in de gemeente Weert ‘en in Wieërt kalle ze Wieërts’.
  De Weertenaren verlangen niet van u dat u Weerts gaat praten, maar laat de Weertenaren gewoon hun moedertaal praten en probeer er iets van op te steken. En verstaat u sommige Weerter woorden niet, dan vraag gewoon wat het betekend.

 5. Eigenlijk geef je zelf al aan waarom burgerparticipatie wordt vergeten, zeker als al bekend is dat het merendeel van die burgers tegen de plannen is. En toch blijven ze zeggen dat ze het volk vertegenwoordigen. Het lijkt wel of iedere politicus, als die eenmaal is gekozen, zich god waant en alleen nog maar doet wat hij/zij zelf wil (of wat de partij zegt dat ze moeten doen) en de mening van de kiezers plotseling naast zich neerlegt.

 6. Volgens mij zijn deze initiatieven allemaal kansloos. De raadsleden van de gemeente WEIRD zijn niet bezig in naam van de burger. Ze doen wat ze zelf willen. Evenals de domme uitspraken van o nze burgervader op 1 april. Hij schaamde zich dat hij in Stramproy woont. Luister eerst naar de burger die ernaast komt te wonen zonder enige inbreng.
  Beleid kan de gemeente niet opstellen evenals engelstalige brieven.
  Maak het gemeentehuis leeg en breng de arbeidsmigranten daar onder, slaapplekken genoeg. Wordt nu al geslapen.
  Ik snap dat we mensen nodig hebben die het werk moeten verrichten wat de kaartenbak uit W&I mensen niet wil doen. Alleen de overlast door alcohol en dan nog autorijden is teveel.

 7. Nee, arbeidsmigranten zijn nodig om uitkeringsgeld weg te sluizen, niet om vacatures in te vullen. Zet de beroeps-steuntrekkers verplicht in in deze vacatures.

 8. Prima om Weerts tegen iemand te praten/schrijven, die dit ook machtig is en op prijs stelt. Maar op een forum als dit mag je ervan uitgaan, dat dit niet op iedereen van toepassing is. In dit soort gevallen hebben we in Nederland afgesproken om in ABN te communiceren. Ook wel zo correct naar de mensen, die het Weerts niet machtig zijn. Ik begrijp bovendien, dat men het niet helemaal eens is of het nu wel Weerts is, wat stoppel hier neerschrijft.

 9. Beetje kort door de bocht, RP. Als men commentaar wil leveren, prima. Maar als men iedereen hiermee wil bereiken, schrijf dan in het ABN dat kan iedereen lezen. Beheerst men echter het ABN niet dan moet je het maar leren. Weertenaren zijn in de 1e plaats Nederlanders.

 10. Het beleid is vaag opgeschreven, vol gaten, heeft geen eindige looptijd en bied geen handvat voor de gemeente om problemen op te lossen. Noch is er inzicht in de bewoners, vanwege ‘privacy wetgeving’. Daarnaast is het pure slavernij voor de arbeidsmigrant: die hoeft blijkbaar niet in een ‘woonbestemming’ te wonen maar ergens op een industrieterrein in een hokje wat hij mag delen.

 11. Limburg is gewoon onderdeel van Nederland, waar ABN de voertaal is. Maar ik kan me voorstellen dat ABN te lastig is, waardoor je terugvalt op datgene wat je wel machtig denkt te zijn.

 12. Of er nu op zijn Limburgs wordt gesproken of ABN het is gewoonweg niet normaal dat emigranten zomaar woonruimte krijgen ongeacht om welk nationaliteit gaat! De gemeente moet zich gewoon diep en diep schamen, eigen bewoners staan jaren op een wachtlijst krijgen geen woning toegewezen en uit het niets is besloten dat er plek komt voor ik weet niet hoeveel emigranten!!!!Belachelijk!

 13. Het beleid is unaniem door de raad vastgesteld, dat beleid is goed voor Weert en zal juist excessen IN de buurten en straten voorkomen.
  In de communicatie zijn nog wel wat slagen te maken, eens.

 14. Met de open grenzen jaren geleden hebben de burgers al geroepen dat dit niet goed gaat komen, de gevolgen zijn er en kunnen niet meer terug gedraaid worden. Corruptie, diefstallen, inbraken, overvallen, ouderen overvallen voor de pinpas, jatten in de winkels belagen van vrachtwagen chauffeurs en we kunnen nog uren door denken en verzinnen. Tis alleen maar toegenomen en gaat nog erger worden. Als men al kwaaddenkende en ook uitvoeren de wet goed kennen en de mazen , dan heb je vrijspel. Dus ook huisvesting hoort daarbij, moskeeen enz. Wij als welvarend land in hun ogen dan, kunnen sissen tussen de tanden dat we het beu zijn, maar we kiezen zelf de hufters die toestemming geven om zulke zaken door te laten gaan.

 15. je moet ook lezen wat hij schrijft , verwacht je nu echt dat we allemaal limburgs moeten kennen zoals wij dan verwachten dat gij zeeuws schrijft of praat?

 16. Beste Joost,
  Vaak ben ik het met je eens maar deze keer niet.
  Ik begrijp niet waarom Weert de woonbehoefte van tijdelijke arbeidskrachten alleen moet oplossen. Het is een regionaal vraagstuk maar andere gemeenten ( ook aan de Belgische kant) hoor ik niet. Omwonenden vrezen de grootschaligheid van de plannen( het bepaalde beleid) en daarom vind ik het geen goed beleid.
  Dat dit beleid unaniem door de raad is goedgekeurd maakt het nog geen goed beleid. In mijn buurt wonen diverse arbeidsmigranten, geen last van.
  Je ziet ze alleen als ze naar de buurt super gaan of thuis worden afgezet. Van excessen geen sprake. Wonen er om de hoek 300 bij elkaar zal het naar ik vrees een ander verhaal worden. Ik begrijp daarom de commotie.
  Omwonenden mogen van mij voor hun belangen opkomen, ook al staan die haaks op het gemeentelijk beleid. Dat in de hitte van het debat soms wel eens standpunten (te) scherp worden verwoord snap ik ook nog wel.
  Wat onbegrijpelijk is dat onze burgemeester zou hebben gezegd dat hij zich schaamde voor het feit dat hij in Stramproy woonde. Ik hoop dat dit niet waar is want anders zet de BM in een klap een hele dorpsgemeenschap in een hoek. Zo breng je Stramproy in diskrediet. Een BM moet verbinden niet
  Polariseren.

 17. Over het toezicht kwamen tegenstrijdige beloftes. Eerst zouden er 4 man permanent aanwezig zijn. Nu nog maar 2 of 3. De poetsvrouwen zouden wel toezicht houden…

 18. Bij overlast kàn de vergunning worden ingetrokken !
  Is dus aan initiatiefnemer om overlast te voorkomen. Dat kan mss zelfs met 1fte, of met poetsvrouwen (hoger risico, dat dan weer wel)

 19. Die van Rooj zijn ook allemaal Weertenaren (wonend in de gemeente Weert), maar de Weertenaren zijn niet ook allemaal Stramproyenaren.

 20. Het beleid voorziet in goede genormeerde huisvesting incl. inschrijving als inwoner van Weert.
  Ja, Weert loopt hiermee voorop tov andere gemeentes die een afwachtende houding aannemen. Voor bedrijven die zich willen vestigen in Weert is het 1 van de eerste vragen :’hoeveel arbeidspotentieel is er?’.
  Ook dat moet men meewegen om huisvesting te regelen. Vacatures worden nu al moeilijker ingevuld.
  Enne; juist bij grootschalige huisvesting is de handhaving (om overlast te voorkomen) beter te regelen.
  Leegstaande gebouwen inzetten om tijdelijke woonruimte te creeren voorkomt verpaupering, lijkt mij prima ontwikkeling maar meningen kunnen soms verschillen 😉

 21. Zoals mijn alias al verraad is Pierke ‘geine Wieërter, mer eine van Rooj’ en in 1e plaats Roojer (Stramproyer)
  (ik vond Rooyer met Y mooier dan met J, vandaar de Y ipv J),
  dan Limburger en dan ergens pas Nederlander. O ja en ook nog Europeaan.

 22. Weert loopt met dit beleid niet alleen voorop, maar vooral loopt Weert alleen! Natuurlijk kijken bedrijven naar arbeidspotentieel maar dan gaat het om gekwalificeerd werk. De arbeidsmigranten worden voornamelijk ingezet bij minder gekwalificeerd werk, dan vooral gekeken naar de loonkosten.
  De kwaliteit van handhaving is erg subjectief. De een vindt een poetsvrouw voldoende terwijl de burgers 24/24 een agent of handhaver willen.
  Met dit beleid worden grootschalige huisjesmelkers gefaciliteerd( de “kazerne”jongens). Ik ben voor kleinschalige huisvesting. De ervaring leert dat de bewoners daarvan zich sneller en meer aanpassen. Leegstaande gebouwen, slopen en herontwikkelen met als voorbeeld de verouderde gymzalen ( slopen en herontwikkelen).
  Misschien is een vergunning met beperkte looptijd een oplossing.
  Kun je even de kat uit de boom kijken.

 23. Beetje eenkennige en stugge dorpsmentaliteit. Dan ben jij jouw vrachtwagencabine waarschijnlijk ook alleen uit geweest om te pissen.

 24. en naar buiten om ff naast de pot te pissen!! of niet rooyer_pierke.
  ouwe schuinsmarcheerder.
  we weten goed wie je bent!!

 25. Inderdaad, alleen maar om te lossen (en te laden, en een trailer af en aan te koppelen), voor andere dingen heb je als chauffeur geen tijd. Een chauffeur wordt betaalt om te rijden.

 26. Dan is het toch alleen rondjes om de kerk rijden wat jou toevetrouwdt is geweest en inderdaad dan ben je ook niet meer of misschien zelfs minder als een echte rooyer met een natte plek op je broek van gemiste inspanning.

 27. Ik hoef niet je hele’ carrière ‘ te weten. Kontroleren kan ik het toch niet.
  Ik heb ook nog nooit op een touringcar gezeten, laat staan een vrachtwagen dat laat ik graag over aan vluchtelingen. Nee, RP, mijn ouders lieten mij wat langer naar school gaan, waar ik ook het ABN leerde schrijven en spreken ook al kom ik ook uit Weert.

 28. Ach ja, allerlei soorten van chauffeurswerk heb ik gedaan de afgelopen 30 jaar, van rondjes rond om de kerk rijden, internationaal pendelchauffeur op de touringcar, tot internationaal nachtpendel (per nacht rit van 750 km naar Dld. of Fr.) met truck en oplegger.
  Bent u ooit s’nachts op een parkeerplaats moeten stoppen met hoge nood, met een 18 mtr lange truck met oplegger, volgeladen met computer en printers ter waarde van enkele honderd duizenden Euro’s? Probeer die maar eens veilig op een parkeerplaats te krijgen, met al dat duister gespuis wat s’nachts actief is.
  En ja, ik weet dat u met die natte plek op je broek, iets anders bedoelt.

Comments are closed.