12 nieuwe woningen in Swartbroek

Foto (archief): Wethouder Van Eijk bouwt mee aan de toekomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft in principe en onder voorwaarden ingestemd met de bouw van 12 woningen aan de Kapelheuvelstraat in Swartbroek. Het betreffen starters- en levensloopbestendige woningen en in principe één bouwkavel. Voordat gestart kan worden met de bouw, moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Naar verwachting kan de gemeenteraad hier in het derde kwartaal 2020 een besluit over nemen.

Initiatief

Het initiatief is ontstaan nadat de uitkomsten van het woningbehoefte onderzoek, dat in 2018 heeft plaatsgevonden, zijn besproken met de dorpsraad. Er is door de dorpsraad een bouwcommissie ingesteld en er hebben in totaal drie bijeenkomsten plaatsgevonden met de inwoners van Swartbroek. In november 2019 heeft de dorpsraad aan de gemeente laten weten dat er behoefte is aan woningbouw voor de leefbaarheid en verzocht de gemeente om daar invulling aan te geven.

Ontwikkeling Kapelheuvelstraat

Volgens het woningbehoefteonderzoek is er in Swartbroek een behoefte van 8 nieuwe woningen. Daarbij is er een behoefte aan starterswoningen en levensloopbestendige woningen. De in Swartbroek al aanwezige bouwkavels zijn niet geschikt voor starters- of levensloopbestendige woningen. Dit plan voorziet daarin wel. De initiatiefnemers realiseren zich dat er aan nieuwbouw een prijskaartje hangt. Daarom is het plan zo opgezet dat de tussenwoningen als ‘starters’woningen worden gebouwd met een prijskaartje vanaf €200.000,-. Verder worden er half-vrijstaande woningen gebouwd die als ‘starterswoning plus’ of als levensloopbestendige woning (met aanbouw voor slaap- en badkamer) kunnen fungeren.

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Mede dankzij de actieve steun van de dorpsraad in Swartbroek wordt hier een prachtig plan gerealiseerd. Het aanbod van woningen sluit mooi aan op de behoefte in het dorp. Daardoor komt er weer beweging in de woningmarkt waar anderen ook weer van profiteren.’

Omgeving

De gemeente maakt een inrichtingsplan voor het openbaar gebied. Dit betreft het gebied tussen het Hennenstraatje, de Kapelheuvelstraat en de Rectorijstraat. Daarbij hoort, naast het woningbouwtraject, ook de herinrichting van het bestaande speelterrein. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de aanplant van extra bomen en zichtbaar water. Ook wordt er rekening gehouden met de jarenlange problematiek met de laanbomen aan de Rectorijstraat. Het op de beoogde locatie voor woningbouw aanwezige trapveldje, wordt meegenomen in deze plannen en krijgt, naar wens van de bewoners, meer het idee van een voetbalkooi.

Planning

Om dit plan te kunnen realiseren moet de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2020 een besluit nemen over de grondexploitatie en het bestemmingsplan.