Raad akkoord met € 100.000,- voor voorbereiding verkeersveilige oversteek Ringbaan-Zuid

Algemeen 9 reacties 3 min. leestijd

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli heeft de gemeenteraad de projectopdracht  ‘Realiseren van een verkeersveilige oversteek voor langzaam verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de Ringbaan-Zuid’ aanvaard. Er wordt een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van deze projectopdracht.

Het college van burgemeester en wethouders stemde in juni al in met de projectopdracht. Hierna werd het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, die daar tijdens de raadsvergadering van woensdag 12 juni mee instemde.

Uitwerking principescenario’s

Doel van het voorstel is het creëren van een verkeersveilige oversteekvoorziening van de Ringbaan-Zuid voor fietsers en voetgangers en het verbeteren van de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer.

Momenteel is het voor fietsers en voetgangers op relatief korte afstand op meerdere locaties mogelijk om de Ringbaan-Zuid over te steken, namelijk vanaf de Johan Willem Frisolaan en de Sint Jozefslaan. Deze oversteken zijn echter niet verkeersveilig te noemen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan die helaas ook al tot ongevallen hebben geleid. Met het oog op de verkeersveiligheid is het dan ook wenselijk om te onderzoeken op welke wijze en welke locatie langzaam verkeer de Ringbaan-Zuid het beste kan oversteken. Hierbij worden twee principescenario’s nader uitgewerkt: een ongelijkvloerse oplossing zoals een fietsbrug of tunnel en een gelijkwaardige oplossing zoals een gefaseerde oversteek, rotonde of geregelde kruising met een verkeersregelinstallatie. Ook de aanleg van een fietspad dat parallel gelegen is aan de Ringbaan-Zuid behoort tot de mogelijkheden.

Voorbereidingskrediet

Om integraal naar de oversteekmogelijkheden op de Ringbaan-Zuid te kijken is een voorbereidingskrediet nodig. Met dit krediet kan een projectleider aan de slag met de uitwerking van de scenario’s voor verkeersveilige oversteken voor langzaam verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de Ringbaan-Zuid.

De gemeente Weert heeft een bijdrage van het Rijk toegekend gekregen voor ‘mobiliteitsmaatregelen voor de versnelling van de woningbouw’ in de Gebiedsvisie Keent & Moesel. De totale bijdrage is € 2.235.000,-. De inzet van een deel van deze bijdrage wordt meegenomen bij het definitieve kredietvoorstel, waarbij het uitgangspunt is dat 50% van de totale investering (bouwkosten) op basis van cofinanciering wordt opgenomen.

Planning en uitvoering

Nu de gemeenteraad het voorstel heeft aanvaard, kan met het voorbereidingskrediet een projectleider worden aangesteld. Samen met een projectteam worden vervolgens de verschillende varianten voor verkeersveilige oversteken uitgewerkt en voorzien van een globale raming. De voorkeursvariant wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. De globale planning ziet er nu als volgt uit:

  • Uitwerking analyse en varianten inclusief participatie september-november 2023
  • Behandeling analyse en voorkeursvariant in college: december 2023
  • Behandeling analyse en voorkeursvariant in gemeenteraad: februari 2024
  • Opstellen ontwerp en bestekken inclusief participatie: februari-maart-april 2024
  • Aanbesteding werk: juni 2024
  • Start aanleg werk: eind 2024

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
9 reacties