Gemeentebestuur Weert aan de slag met combinatie wonen en zorg

‘Een eigen (t)huis, een plek onder de zon’ is de titel van de woonzorgvisie van de gemeente Weert. Dat geeft meteen aan waar het bij de woonzorgvisie om gaat: ‘Goed wonen voor elke doelgroep’ en ‘Iedereen doet mee’. Twee doelen die zowel college als gemeenteraad onderschrijven vanuit coalitieprogramma en strategische visie. In oktober bespreekt de Weerter gemeenteraad de visie om deze bij akkoord vast te stellen.

De woonzorgvisie is net als de strategische visie tot stand gekomen met een zorgvuldig interactief proces met partners, zoals Wonen Limburg, Land van Horne, Zelfregie, Participatieraad, inwoners en Punt Welzijn. Juist bij de maatschappelijke partners zit de kennis en kunde rond de woonwensen van de inwoners van Weert. ‘Samen doen’ is voorwaarde om de visie werkelijkheid te laten worden.

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

Wethouder Michèle Ferrière (Zorg en Welzijn): “Het vinden van woonruimte is voor velen een ingewikkelde zaak. Dat geldt zeker voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, maar ook jongeren met een beperking of psychosociale problemen. Voor deze mensen hangt de woningbehoefte samen met een ondersteuningsbehoefte of zorgvraag. De nieuwe Woonzorgvisie helpt de gemeente nu, en in de toekomst om samen met onze partners keuzes te kunnen maken op gebied van wonen, zorg en welzijn. Met de verkregen inzicht in de samenstelling van de groep kwetsbare inwoners en hun behoeften gaan we afspraken maken over een betere registratie van de vraag naar woonruimte, het aanpassen en/of uitbreiden van het aanbod, en het verbeteren van de toegankelijkheid van het aanbod”.

Passende woonruimte

Wethouder Wendy van Eijk (Wonen): “De gemeente Weert vergrijst sterk en het aandeel ouderen neemt toe. Hierdoor verandert de samenstelling van huishoudens drastisch. Daarnaast hebben ouderen ook andere woonwensen dan voorheen. Dit vraagt veel van onze woningvoorraad. Er zijn veel meer zelfstandige woningen nodig die levensloopbestendig zijn. Daarnaast moeten we samen werken aan uitbreiding van het aantal geschikte woningen voor ouderen en mensen met een ondersteuningsvraag, bij voorkeur dicht bij voorzieningen. Want als ouderen doorstromen naar een geschikte levensloopbestendige woning, komen er meer gezinswoningen op de markt voor (jonge) gezinnen”.

Uitdagingen

Op al deze terreinen liggen uitdagingen. Er zijn te weinig beschikbare en geschikte woningen voor ouderen, maar ook voor andere (kwetsbare) inwoners met een ondersteuningsvraag. Bovendien zijn er steeds minder vrijwilligers voor de mantelzorg en er is te weinig personeel beschikbaar bij zorginstellingen.

Deze woonzorgvisie wil dit proces in goede banen leiden. Ze beschrijft de opgaven en onze ambitie en doet concrete aanbevelingen, zoals levensloopbestendig bouwen, ‘hofjes’ en anders wonen stimuleren, betaalbare woningen bouwen en mantelzorgers ondersteunen. Hiermee kunnen we er met elkaar voor zorgen dat inwoners een geschikte woning kunnen vinden. En is de zorg en ondersteuning aan oudere en kwetsbare inwoners gegarandeerd. Zo blijft Weert een fijne gemeente om in te wonen.

Werkconferentie

 “Voor alle maatschappelijke partners, en onze inwoners, organiseren we in november een werkconferentie. Daar gaan we de woonzorgvisie nog verder vorm geven. Samen zetten we de schouders onder deze opgave… Iedereen is nodig!,” aldus wethouder Ferrière.