Beleid huisvesting arbeidsmigranten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een voorstel voor nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Weert aan de gemeenteraad voor te leggen.

Vanwege de grote vraag van buitenlandse arbeidskrachten is er behoefte aan (tijdelijke) huisvesting. Wethouder Van Eijk denkt hier graag in mee, maar stelt duidelijke regels voor. Bij voorkeur worden mogelijkheden benut binnen bestaand leegstaand vastgoed. De gemeenteraad besluit in december over dit voorstel.

Herijking beleid uit 2008

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2008 de beleidsnota ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vastgesteld. Vanwege actuele ontwikkelingen is deze nota aan vernieuwing toe. Waar arbeidsmigranten enkele jaren geleden nog vooral als seizoenarbeiders werden ingezet, is dit nu het hele jaar door het geval.

Naar schatting waren er in 2008 ongeveer 1400 arbeidsmigranten in Weert, op dit moment is dat al gestegen naar circa 2100. De vergrijzing en de economische groei in Nederland zorgen ervoor dat het aantal arbeidsmigranten gaat stijgen in de toekomst. Deze mensen moeten op een fatsoenlijke manier worden gehuisvest.

Het doel is met actueel beleid in te spelen op de huisvestingsbehoefte van zogenaamde short-stay arbeidsmigranten. Dit zijn arbeidsmigranten die niet de intentie hebben om voor langere tijd te blijven. Zij hebben behoefte aan tijdelijke huisvesting en kunnen daardoor niet terugvallen op de reguliere woningmarkt.

Belangrijkste wijzigingen

Kleinschalige huisvesting in bestaande woningen blijft mogelijk. Hier geldt een maximum van 5 personen per woning. Nieuwbouw binnen bestaand stedelijk gebied wordt niet meer toegestaan. Als gevolg van de inspraakreacties wordt de tijdelijke huisvesting op bedrijventerreinen gelimiteerd. Het college stelt voor om maximaal 3 initiatieven te faciliteren voor in totaal maximaal 1000 personen (max. 400 per locatie, max. 1 initiatief per bedrijventerrein).

Op Centrum Noord wordt geen huisvesting toegestaan. Het is ook mogelijk om maximaal 30 mensen te huisvesten bij agrarische bedrijven, ook als zij daar niet werkzaam zijn. De voorwaarden rondom de huisvesting worden aangescherpt. Een goed beheer en het voorkomen van overlast voor de omgeving is cruciaal in het nieuwe beleid.

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Er is momenteel geen draagvlak voor de opvang van grotere aantallen arbeidsmigranten in geclusterde huisvesting in woonwijken. Dat is de reden dat geclusterde huisvesting in bestaande bebouwing in de woonwijken wordt geschrapt als mogelijkheid in de vast te stellen nota.’