Als het aan het Rotterdams havenbedrijf, de grote chemische bedrijven in Zuid-Limburg en aannemer PPS ligt, komt er een nieuw buisleidingentracé voor het transport van gevaarlijke chemische stoffen. Deze leiding loop vanuit Zuid-Limburg via Hunsel, Ell, Swartbroek, Schoor, Nederweert richting Someren en Helmond.

Via de leidingen is het mogelijk om o.a. Ethyleenoxide, CO2, K1 stoffen en Propeen te transporteren. Buurtbewoners van Schoor maken zich zorgen om de risico’s en overlast. Ze komen daarom in actie om steun te vinden voor een zienswijze. Met het indienen van een zienswijze kunnen ze aansluiten bij de regio Helmond, die al een advocatenkantoor en onderzoeksbureau in de arm hebben genomen.

Onderzochte trajecten

Aanvankelijk zijn er drie trajecten onderzocht om met twee buisleidingen een verbinding tussen Rijnmond en Chemelot mogelijk te maken. Het tracé via Helmond-Nederweert was in de onderzoeksfase echter afgevallen ten gunste van het tracé via Tegelen. Dat tracé valt binnen de hoofdstructuur en is inmiddels vastgesteld en opgenomen in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035.

Een aantal bedrijven heeft echter een zienswijze ingediend waardoor het afgevallen tracé via Helmond medio 2012 indicatief als afsnijroute is opgenomen in de Structuurvisie Buisleidingen. “Nu zes jaar later is daar, als het aan het bedrijfsleven ligt, niets indicatiefs aan; het tracé is 20 kilometer korter, dus denken ze hiermee kosten te besparen op de aanleg. Dat het daarbij een hele samenleving belast lijkt ze daarbij niet te storen. Bovendien staat het plan haaks op het overheidsbeleid door niet te kiezen voor de meest veilige route, bevolkingsconcentraties te vermijden en korte raaklijnen bij kwetsbare gebieden te hanteren”, aldus de actievoerders.

Tracé weer actueel

In 2016 werd het tracé door Nuenen, Helmond en Geldrop/Mierlo en Nederweert weer actueel, met ditmaal vier buisleidingen. En dat kunnen er, als de chemiestrook er eenmaal ligt, naderhand ook nog meer worden. Bij voorkeur is de vrij te houden buisleidingenstrook 70 meter breed zodat er plaats is voor 6-8 leidingen. Deze breedte is vanwege de verstedelijking echter lang niet overal haalbaar, met name in de wijken van Helmond. Om domino-effecten bij calamiteiten te voorkomen zullen door het bedrijfsleven extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Over het gehele tracé mag geen enkele vorm van bebouwing plaatsvinden of bomen en struiken groeien, wat betekent dat een aantal huishoudens hun bomen/heg zullen moeten verwijderen en deze niet meer terug mogen planten. Ook zijn bouwwerken, een verhard pad en opslag van bijvoorbeeld zand en stenen niet toegestaan. Voor het plaatsen van paaltjes moet een vergunning worden aangevraagd.

Op een aantal plaatsen langs het tracé worden “huisjes” geplaatst waar de druk geregeld wordt. “Je kunt je voorstellen dat dit geluidsoverlast veroorzaakt. Tel daarbij op de geluidshinder van de snelweg en van de toekomstige windmolens. Bovendien zal vanwege de risicoklasse twee keer per maand het met palen gemarkeerde tracé met de helikopter gecontroleerd worden en vier keer per jaar vanaf de grond”, zo stellen de actievoerders.

Procedure

Omdat de omgeving de afgelopen 5 jaar steeds meer verstedelijkt is en de zienswijzen uit 2013 nooit zijn beantwoord, komt er een nieuwe zienswijzeprocedure. Een planning hiervoor is door het Ministerie BZK, waar de structuurvisie buisleidingen tegenwoordig onder valt, nog niet definitief bekend gemaakt. Aanvullende milieustudies voor het traject Laarbeek-Echt-Susteren (via Helmond) zijn echter in februari en april 2018 afgerond. Binnenkort zal naar verwachting dan ook het Milieu Effectrapport (MER) geactualiseerd worden. De minister heeft aangegeven dat het plan de eerste helft van 2019 ter inzage wordt gelegd. Hierna is er een periode van zes weken waarin iedereen die zich betrokken voelt een zienswijze kan indienen. Dit kan eventueel met behulp van je rechtsbijstandverzekering.

“Samen staan we sterk”

Met het indienen van een zienswijze kunnen burgers, vooral als dat een grote groep uit de samenleving betreft, invloed uitoefenen op het overheidsbeleid en tegenwicht bieden aan de zienswijzen die ingediend zijn door de bedrijven, dat wil het actiecomité in Schoor ook gaan doen. Als het tracé eenmaal is vastgesteld kan er nog slechts bezwaar gemaakt worden bij de gemeente die het tracé in de bestemmingsplannen moet verwerken, maar daarmee kan de aanleg van het buisleidingentracé niet meer worden tegengehouden.

Kijk voor meer informatie op de websites:
www.bvschoor.nl
www.buizenbrandevoort.nl

2 REACTIES

Comments are closed.