Column: De “kleine lettertjes” bij een overeenkomst

Bijna dagelijks hebben wij er, bewust en onbewust, mee te maken: algemene voorwaarden. We tekenen er bijna klakkeloos voor. Bijvoorbeeld wanneer we een vinkje zetten in een webwinkel en vervolgens onze bestelling afronden. Kan dat allemaal zomaar?

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden niet vanzelf onderdeel van een overeenkomst. De gebruiker moet ze van toepassing verklaren op de overeenkomst. Doorgaans komt dit terug in de vorm: “Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing”. De wederpartij moet akkoord gaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Dit kan uitdrukkelijk, maar ook stilzwijgend (door niet te protesteren).

Daarnaast geldt er voor de gebruiker een informatieplicht. De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid hebben gekregen om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit kan door de algemene voorwaarden ter hand te stellen (te overhandigen). Bij een online gesloten overeenkomst is het echter niet altijd mogelijk dit te doen. Bij een online gesloten overeenkomst moet de gebruiker de algemene voorwaarden elektronisch beschikbaar stellen en ervoor zorgen dat de wederpartij de algemene voorwaarden op kan slaan en er op een later moment nog kennis van kan nemen.

Zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing verklaard of heeft de gebruiker niet aan zijn informatieplicht voldaan, dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst of (in beginsel) vernietigbaar. Het beschikbaar stellen van de algemene voorwaarden na het sluiten van de overeenkomst is doorgaans te laat; dan is de overeenkomst immers als gesloten.

Consument

Een gebruiker van algemene voorwaarden dient rekening te houden met de extra bescherming die aan de consument-wederpartij toekomt. In de wet zijn beschermingsbepalingen opgenomen in een zogenaamde zwarte en grijze lijst (artikel 6:236 en 6:247 BW). In de zwarte en grijze lijst staan bedingen die voor de consument onredelijk bezwarend zijn of vermoed worden zulks te zijn. Die bepalingen mogen aldus niet of niet zondermeer opgenomen worden in algemene voorwaarden. Denk hierbij vooral aan bepalingen die de wettelijke rechten van de consument wegnemen of aanzienlijk beperken.  

Conclusie

Er wordt vaak heel snel akkoord gegaan met algemene voorwaarden, zonder kennis te nemen van de inhoud ervan. In beginsel zijn deze algemene voorwaarden dan van toepassing op de (online) gesloten overeenkomst. De gebruiker dient de wederpartij wel de mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Wanneer een bepaling in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend oogt, dan kan het zo maar eens zijn dat deze bepaling buiten toepassing moet blijven als de wederpartij een consument is.

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of zijn ze aan een update toe? Of wordt u geconfronteerd met algemene voorwaarden die u als consument onredelijk voorkomen? Neem gerust contact op met een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten ([email protected] of 0495-536138). Zij vertellen je graag meer over dit onderwerp.