Uitslag verkeersonderzoek niet bruikbaar voor beoordeling vergunning ‘megaloodsen’

Update – De gemeenteraad van Weert besprak woensdag de komst van een logistiek centrum op bedrijventerrein Kanaalzone II. Er was een motie ingediend om een verkeersonderzoek uit te laten voeren, maar deze motie werd ontraden omdat de uitslag niet mag worden meegenomen in de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Weerstand

Op het voormalige Philipsterrein zijn plannen om een logistieke campus te realiseren met grote loodsen, maar deze plannen stuiten op weerstand bij zowel de inwoners van Weert als de gemeenteraadsleden. Zij uiten zorgen over mogelijke overlast en verkeersonveiligheid. Woensdagavond werd namens bijna 2000 inwoners een petitie aan de burgemeester overhandigd, waarin zij aangeven tegen de komst van deze megaloodsen te zijn.

Verkeersonderzoek

Op de agenda van de gemeenteraad stond het bespreken van een motie waarin een verkeersonderzoek werd voorgesteld. Met deze motie wilden een aantal partijen het college van B&W opgedragen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de verwachte toename van verkeer als gevolg van het logistieke centrum en de mogelijke gevolgen daarvan.

Er rees echter de belangrijke vraag of de resultaten van dit verkeersonderzoek kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag van het logistiek centrum. Het antwoord van de wethouder was: nee. Ook Rijkswaterstaat voert een onderzoek uit naar de draagkracht van de brug bij Sluis 16, maar ook deze uitslag zal geen invloed hebben op de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Bestemmingplan is leidend

Wethouder Van Eijk benadrukte dat de vergunningsaanvraag wordt beoordeeld in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, waar de initiatiefnemer aan moet voldoen. Het plan lijkt te voldoen aan het bestemmingsplan, hoewel de initiatiefnemer wel nog een verzoek kan indienen om af te wijken van de vastgestelde goothoogte, middels een kruimelregeling.

Ook plannen locatie voormalige Verkadefabriek

De wethouder wees de gemeenteraad op andere lopende ontwikkelingen in Weert, met name op bedrijventerrein De Kempen en de voormalige ‘Verkadefabriek’ aan de Industriekade. Ook bij de locatie ‘Verkadefabriek’ is sprake van plannen voor een gebied van ongeveer 5 hectare, waarvoor reeds een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Raad unaniem tegen grote logistieke centra

Vervolgens besloot de gemeenteraad om de motie die op de agenda stond te vervangen door een nieuwe motie. In deze nieuwe motie sprak de gemeenteraad unaniem uit dat zij geen grootschalige logistieke centra van 4 hectare of groter wil vestigen in Kanaalzone II. Het college kreeg de opdracht om dit standpunt expliciet te betrekken bij de overwegingen rondom lopende vergunningsaanvragen, inclusief het plan voor de voormalige Verkadefabriek.

Geen valse verwachtingen

De wethouder zei toe zich in te spannen om deze motie uit te voeren, maar benadrukte dat er geen valse verwachtingen mogen ontstaan. Zolang het plan voldoet aan het geldende bestemmingsplan, kan het gemeentebestuur de vergunning niet weigeren omwille van juridische haalbaarheid. Dit zou namelijk leiden tot kostbare juridische procedures voor de gemeente Weert.

Te laat

Kortom, de aanvraag voor de realisatie van het logistiek centrum op Kanaalzone II lijkt hoogstwaarschijnlijk in overeenstemming te zijn met het geldende bestemmingsplan. Hierdoor kan de vergunningsaanvraag niet zonder meer worden afgewezen. Gedurende de afgelopen 10 jaar is de herziening van het bestemmingsplan niet ter sprake gekomen, omdat er weinig interesse was in het gebruik van het voormalige Philipsfabriekterrein. Nu de plannen concreet zijn, worden de gevolgen duidelijk, maar het lijkt te laat om daarop te anticiperen.

Update: De behandeling van het onderwerp kun je terugkijken via: https://iwdg.nl/3Fz4Mi4.