Weert werkt aan regionaal plan duurzame energie

Weert werkt samen met veertien gemeenten in Noord-Limburg, de provincie en het waterschap aan een Regionale Energiestrategie (RES): een voorstel voor het opwekken van zonne- en windenergie. In het voorstel staat hoe Weert en de andere gemeenten een bijdrage willen leveren aan de landelijke klimaatdoelen en hoe we alle elektriciteit die we nodig hebben duurzaam kunnen opwekken.

De gemeenteraad heeft RES 1.0 vastgesteld, daarna volgen nog afspraken over uitvoering en gaan de gemeenten samen op weg naar de RES 2.0. Zo is het mogelijk jaarlijks bij te sturen. 
In de RES wordt naast opwek ook over energiebesparing en de warmtetransitie gesproken. Samenwerking op regionaal niveau biedt schaalvoordelen en is vooral van belang voor kennisdeling en afstemming (bijvoorbeeld op het gebied van de schaarse netcapaciteit).

RES 1.0

In RES 1.0 staan de meest gunstige plekken voor zonne- en windenergie in Noord-Limburg. Onze regio biedt het Rijk aan om in 2030 1,2 terrawattuur duurzame elektriciteit op te wekken. Ter vergelijking: één terawattuur staat gelijk aan een miljard kilowattuur (KWh) en een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3.000 KWh. Daarnaast is er aandacht voor sociale duurzaamheid, 50% lokaal eigendom bij grootschalige zon- en windprojecten is als streven in het plan opgenomen. De Weerter bijdrage voor RES 1.0 is gebaseerd op de Routekaart Energietransitie die al eerder door de raad is vastgesteld.

Meedelen in opbrengsten

Weert heeft er samen met andere gemeenten op aangedrongen dat er binnen de energietransitie veel aandacht is voor communicatie en bewustwording in het complexe proces van de energietransitie. Verder willen de gezamenlijke gemeenten dat lokale bewoners en bedrijven kunnen meedelen in de opbrengsten en zeggenschap krijgen. In Weert gebeurt dat bijvoorbeeld via de coöperatie Weert Energie. 

Besluit

De gemeenteraad van Weert heeft op 2 juni ingestemd met het voorstel voor RES 1.0 van het college van burgemeesters en wethouders. Na besluitvorming in alle gemeenteraden van de regio, wordt de RES op donderdag 1 juli voorgelegd bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES).

RES 2.0

De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale ambities. Iedere twee jaar wordt de RES herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. Ze gaan daarvoor weer in gesprek met organisaties, bewoners en bedrijven.

Voor meer informatie zie: www.weert.nl/res