Omgevingsvergunning verleend voor warehouses in Kanaalzone II

Vrachtverkeer over Sluis 16 nabij Kanaalzone II

Een gezamenlijke brief, een petitie en diverse moties werden ingediend, maar het mocht niet baten: de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee warehouses aan de Havenweg en Industriekade is verleend. Dat maakte het college van B&W bekend in het laatste gemeenteblad van 2023.

Petitie

De aanvraag voor de vergunning werd al in juni vorig jaar ingediend en stuitte op nogal wat weerstand. Inwoners van Weert, Cranendonck en omstreken startten een petitie tegen de vestiging van de megaloodsen, vanwege hun angst voor toename van het aantal verkeersongevallen rondom Sluis 16 en op de wegen richting de middelbare scholen als gevolg van het passeren van de vele extra vrachtwagens die van en naar de megaloodsen rijden. Ook verwachten zij dat de wegen dichtslibben tijdens de ochtend- en avondspits en wezen zij op de verdoving van het landschap. Meer dan 1750 bezorgde burgers ondertekenden de petitie, die op woensdag 25 oktober 2023 werd overhandigd aan burgemeester Vlecken.

Motie

Diezelfde avond werd een motie besproken om onderzoek uit te voeren naar de verwachte toename van verkeer als gevolg van het logistieke centrum en de mogelijke gevolgen daarvan. Deze motie werd echter ontraden, omdat de uitslag ervan geen invloed zou hebben op de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Wethouder Wendy van Eijk benadrukte dat de vergunningsaanvraag wordt beoordeeld in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, waar de initiatiefnemer aan moet voldoen.

In reactie hierop besloot de gemeenteraad om deze motie te vervangen door een nieuwe: een motie waarin de raad unaniem uitspreekt dat zij geen grootschalige logistieke centra van 4 hectare of groter wil vestigen in Kanaalzone II. De wethouder zei toe zich in te spannen om deze motie uit te voeren, maar benadrukte dat er geen valse verwachtingen mogen ontstaan. Zolang het plan voldoet aan het geldende bestemmingsplan, kan het gemeentebestuur de vergunning niet weigeren omwille van juridische haalbaarheid.

Besluit

Ook een brief van de betrokken dorpen en wijken Rond de Kazerne, Boshoven, Laarveld/Hushoven, Biest, Leuken, Keent, Moesel en Altweerterheide waarin zij het college en de gemeenteraad opriepen geen toestemming te verlenen voor het bouwen van de warehouses kon de beslissing niet tegengaan. Op 19 december werd de gevraagde omgevingsvergunning onder voorschriften verleend. De aanvraag voldoet nu eenmaal aan het geldende bestemmingsplan, op één punt na: de goothoogte. Hiervoor kan echter een kruimelafwijking verleend worden.

Daarmee lijkt de strijd tegen de komst van de warehouses aan de Havenweg en Industriekade gestreden. De gemeenteraad, wijk- en dorpsraden en Stichting Kanaalzone 2 Groen, Veilig en Gezond zijn hierover per brief geïnformeerd. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de beslissing schriftelijk bezwaar indienen tegen het besluit, maar de omgevingsvergunning is inmiddels wel al in werking getreden.