Anderhalf miljoen euro extra voor versnelling woningbouw in Weert

Politiek 1 reactie 5 min. leestijd

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Weert heeft de gemeenteraad gevraagd om een extra budget van 1,5 miljoen euro voor de bouw van nieuwe woningen. Dit extra bedrag komt bovenop de reeds eerder goedgekeurde 1,5 miljoen euro, waardoor het totaal voor de komende drie jaar op 3 miljoen euro komt. Het geld wordt ingezet voor het versterken van de gemeentelijke organisatie.

350 nieuwe woningen per jaar

Weert heeft ambitieuze plannen om tot 2037 maar liefst 4.650 woningen te bouwen, wat aanzienlijk meer is dan de oorspronkelijke doelstelling uit het coalitieprogramma. Dit betekent een toename van de jaarlijkse woningbouw van 250 naar 350 woningen per jaar.

Locaties

De gemeente Weert heeft diverse locaties op het oog waar in de komende jaren woningen gebouwd zullen worden. Naast Laarveld fase 4 zijn de volgende locaties in beeld: Weert-Zuid (Keent & Moesel), het momenteel lege grasveld bij de stadsbrug, het Beekstraatkwartier, het terrein van de voormalige Van Horne Kazerne en Hushovervelden. Daarnaast worden er nog een aantal andere locaties verkend voor mogelijke bouwplannen, maar deze locaties zijn nog niet openbaar gemaakt. Je bijvoorbeeld kunnen denken aan de Doctor Schaepmanstraat waar nu nog de Voedselbank en Sponsorwinkel zijn gevestigd. Je kan ook denken aan bedrijventerreinen.

Gevolgen van groei regio Eindhoven

De gemeente Weert wil de woningbouw versnellen om de krapte op de woningmarkt te verminderen. Deze nieuwe woningen zijn bedoeld voor zowel de eigen inwoners als voor mensen uit de omliggende kernen en de Brainportregio (Eindhoven). Het doel is om betaalbare en diverse woningen aan te bieden in de verschillende wijken en dorpen.

Wethouder Thomas van Gemert licht toe: “Weert ontwikkelt zich als groeigemeente en gaat actief om met de ontwikkelingen die vanuit de Brainportregio op ons afkomen. We groeien naar 60.000 inwoners. We gaan dan ook meer en sneller bouwen. Hiervoor maken we plannen en denken we na waar en hoe in Weert dit het beste kan. Dat willen we samen doen met inwoners en partners.”

Omgevingsvisie speelt in op groei

In de omgevingsvisie, opgesteld in samenwerking met diverse samenwerkingspartners, wordt nagedacht over de inrichting van de fysieke ruimte van Weert. De visie richt zich op een bevolkingsgroei van 10% tot 2035, met een mogelijke bijstelling tot 20% tot 2040. Van Gemert benadrukt: “Weert moet zich ontwikkelen als complete centrumstad: met voldoende woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. Hierbij is het belangrijk is dat we het Weerter karakter, zoals onze cultuurhistorie en groene uitstraling, behouden”.

Recentelijk heeft Weert samen met vijf andere Limburgse steden het plan ‘Limburg Centraal’ aangeboden aan demissionair minister Hugo de Jonge. Dit plan bevat grootschalige woningbouwlocaties, de ontwikkeling van woningbouw rond treinstations en kleinschalige uitbreidingen. De Omgevingsvisie Weert, die tot begin februari ter inzage lag, heeft 49 zienswijzen opgeleverd. Deze zijn verwerkt in de definitieve visie, die nu ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad. De raad zal hierover beslissen in de vergadering van 12 juni.

Plan van aanpak in een notendop

Weert wil de woningbouwversnelling op drie manieren aanpakken:

  1. Van zachte naar harde plancapaciteit: Het is vooral nodig om het totaal aan plannen, om grond als bouwgrond te mogen gebruiken, te verhogen en de procedures die hiervoor nodig zijn versneld te doorlopen.
  2. Versnellen door betere interactie en samenwerking: Versnelling vraagt om een goede interactie en samenspel met de markt en met partners. De woningbouwambitie kan alleen worden gerealiseerd samen met hen.
  3. Inzetten van bestaande instrumenten en beleid: Het (uitvoerings)beleid, de sturingsinstrumenten en de processen van de organisatie gericht gebruiken voor de versnellingsopgave.

Waar wordt het geld voor gebruikt?

Het extra geld is nodig om de gemeentelijke organisatie te versterken, zodat Weert een actievere rol kan spelen bij grote ruimtelijke ontwikkelingen. De inzet van meer mensen moet de versnelling van de woningbouw mogelijk maken.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie